Za­bra­na ra­da Sa­re Be­lec na nas­ta­vi na sr­p­skom je­zi­ku je oprav­da­na

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (slš)

Na­kon obja­ve tek­s­ta o pro­fe­so­ri­ci Sa­ri Be­lec, za­pos­le­noj u Stru­kov­noj ško­li u Vu­ko­va­ru, a ko­joj je pro­s­vjet­na in­s­pek­to­ri­ca za­bra­ni­la rad u nas­ta­vi sr­p­sko­ga je­zi­ka, Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja pri­op­ći­lo je ka­ko su za­pri­mi­li nje­zi­nu i žal­bu rav­na­te­lja te ško­le. – Odred­ba­ma Us­tav­nog za­ko­na o pra­vi­ma na­ci­onal­nih ma­nji­na i Za­ko­na o od­go­ju i obra­zo­va­nju na je­zi­ku i pi­smu na­ci­onal­nih ma­nji­na, oso­be ko­je obav­lja­ju od­goj­no-obra­zov­ni rad u škol­skoj us­ta­no­vi mo­ra­ju is­pu­nja­va­ti do­dat­ne uvje­te. Pro­s­vjet­na je in­s­pek­to­ri­ca za­bra­ni­la za­poš­lja­va­nje S.B. bez pro­ve­de­nog na­tje­čaj­nog pos­tup­ka jer su u pos­tup­ku za­poš­lja­va­nja S.B. po­vri­je­đe­ne odred­be na­ve­de­nih za­ko­na – ka­žu iz Mi­nis­tar­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.