Ne­od­luč­ni ne­će gla­sa­ti ni za pre­mi­jer­ku May ni za la­bu­ris­te

Glav­ni­na kri­ti­ka ide na pre­mij­re­ku The­re­su May. Mno­gi je op­tu­žu­ju da kao mi­nis­tri­ca unu­tar­njih pos­lo­va ni­je ni­šta uči­ni­la

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Še­rić

Sa­mo dva da­na uo­či pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji an­ke­te me­đu bi­ra­či­ma po­ka­za­le su da se raz­li­ka u po­pu­lar­nos­ti iz­me­đu vla­da­ju­ćih kon­zer­va­ti­va­ca i opor­be­nih la­bu­ris­ta sve vi­še sma­nju­je. Ta­ko kon­zer­va­tiv­ci­ma an­ke­te da­ju iz­me­đu 42 i 44 pos­to, a la­bu­ris­ti­ma iz­me­đu 37 i 38 pos­to. Ov­dje je ri­ječ o pot­pu­no šo­kant­nom obra­tu za­to što je 18. trav­nja, ka­da je pre­mi­jer­ka The­re­sa May ras­pi­sa­la pri­je­vre­me­ne iz­bo­re, nje­na Kon­zer­va­tiv­na stran­ka ima­la vi­še od 43 pos­to, a opor­be­ni la­bu­ris­ti oko 25 pos­to po­dr­ške, što je go­vo­ri­lo o pre­mi­jer­ki­noj pre­moć­noj po­bje­di. Na neo­d­luč­ne bi­ra­če naj­vi­še je utje­ca­ja imao te­ro­ris­tič­ki na­pad do ko­je­ga je doš­lo u su­bo­tu u Lon­do­nu, na­kon ko­je­ga im se ni­ma­lo ni­je svi­dje­la re­ak­ci­ja vla­da­ju­ćih. Pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma, oni ni­su sklo­ni ni la­bu­ris­ti­ma, a ni kon­zer­va­tiv­ci­ma. Mno­gi ne­od­luč­ni bi­ra­či ka­za­li su da je si­gur­nost i bor­ba pro­tiv te­ro­riz­ma ap­so­lut­ni pri­pi­te­ta i da će gla­sa­ti za one ko­ji za ko­je pro­ci­je­ne da će se bo­lje bo­ri­ti pro­tiv tih pri­jet­nji. Mno­gi is­ti­ču ka­ko je The­re­sa May u vi­še na­vra­ta ne­adek­vat­no re­agi­ra­la i ka­da je bi­li mi­nis­tri­ca unu­tar­njih pos­lo­va, ali kao pre­mi­jer­ka.

Pre­mi­jer­ka The­re­sa May kam­pa­nju je nas­ta­vi­la na­kon te­ro­ris­tič­kog na­pa­da. Ju­čer je obi­la­zi­la pu­bo­ve i jed­nu pe­kar­ni­cu u Fle­etwo­odu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.