Da­vi­da Bec­k­ha­ma na­pa­li zbog po­ljup­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Da­vid i Vic­to­ria Bec­k­ham proš­log su se tjed­na s dje­com za­pu­ti­li u Afri­ku, u če­mu do­nek­le mo­gu uži­va­ti i nji­ho­vi fa­no­vi di­ljem svi­je­ta jer pre­di­van kra­jo­lik i in­tim­ne obi­telj­ske tre­nut­ke objav­lju­ju na druš­tve­nim mre­ža­ma. No, fo­to­gra­fi­ja na ko­joj Da­vid Bec­k­ham u us­ta lju­bi kćer Har­per na Ins­ta- gra­mu je po­di­gla pra­ši­nu. Mno­gi su ko­men­ti­ra­li da je to ja­ko čud­no i su­ge­ri­ra­li mu da to ne ra­di, dok su dru­gi, naj­češ­će ro­di­te­lji, po­dr­ža­li Da­vi­da te na­pi­sa­li da ne vi­de ni­šta spor­no u toj fo­to­gra­fi­ji. Či­ni se da Da­vi­da ni­su dir­nu­li kri­ti­ča­ri jer je nas­ta­vio objav­lji­va­ti sli­ke ne os­vr­ću­ći se na ko­men­ta­re.

Obi­telj Bec­k­ham uži­va u Afri­ci pu­nim plu­ći­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.