Ana Bi­škić proš­la ‘kva­le’, po­tom is­pa­la

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

U Bo­lu na Bra­ču po­čeo je WTA tur­nir te­ni­sa­či­ca (125), je­di­ni ta­kav u Hr­vat­skoj i re­gi­ji. Na glav­nom tur­ni­ru nas­tu­pit će če­ti­ri Hr­va­ti­ce: Te­re­za Mr­de­ža na te­me­lju pla­sma­na, Aj­la Tom­lja­no­vić i Te­na Lu­kas s po­ziv­ni­ca­ma te Ana Bi­škić ko­ja je proš­la kva­li­fi­ka­ci­je. No, u pr­vom ko­lu glav­ne kon­ku­ren­ci­je Bi­škić je ju­čer po­ra­že­na od Ma­ke­don­ke Li­ne Gjor­če­ske sa 1:6, 1:6. Tre­ću po­ziv­ni­cu do­bi­la je Sa­ra Er­ra­ni, fi­na­lis­ti­ca R. Gar­ro­sa. (af)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.