Vip­net ima naj­br­žu mo­bil­nu mre­žu, u 5 naj­ve­ćih gra­do­va sur­fa se na 300Mbit/s

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Osim što osi­gu­ra­va dos­tup­nost fik­s­ne op­tič­ke in­fras­tu­ku­re vi­še od 440 ti­su­ća ku­ćans­ta­va, Vip­net u mo­bil­noj mre­ži nu­di naj­ve­će dos­tup­ne br­zi­ne na 4G+/LTE mre­ži i je­di­ni je ope­ra­tor ko­ji osi­gu­ra­va LTE 800 po­kri­ve­nost na svim lo­ka­ci­ja­ma. Tak­va je po­kri­ve­nost pre­du­vjet za vr­hun­sko ko­ris­nič­ko is­kus­tvo u in­te­ri­je­ri­ma, ali i na uda­lje­nim lo­ka­ci­ja­ma po­put pri­oba­lja i oto­ka, a u kom­bi­na­ci­ji s LTE 1800Mhz s na­pred­nim mo­du­la­ci­ja­ma osi­gu­ra­va ve­li­ki po­dat­kov­ni ka­pa­ci­tet za sve ko­ris­ni­ke Vip­ne­to­ve mre­že. Pro­jekt im­ple­men­ta­ci­je in­ter­ne­ta br­zi­ne do 300 Mbit/s u Vip mo­bil­noj mre­ži za­po­čet je u ruj­nu 2016. go­di­ne, a po­čet­kom svib­nja do­vr­še­na je im­ple­men­ta­ci­ja u Za­gre­bu, Spli­tu, Ri­je­ci, Osi­je­ku i Za­dru. Br­zi­ne do 300 Mbit/s tre­nut­no su dos­tup­ne vlas­ni­ci­ma Sam­sung S8 mo­bil­nih ure­đa­ja, a uskoro će bi­ti dos­tup­ne i na dru­gim no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma ure­đa­ja. Za­hva­lju­ju­ći ras­tu Vip­ne­to­vih inves­ti­ci­ja u ra­zvoj mrež­ne in­fras­truk­tu­re ka­ko bi se mo­glo za­do­vo­lji­ti sve ko­ris­nič­ke po­tre­be i eks­po­nen­ci­jal­ni rast upo­tre­be po­dat­kov­nog pro­me­ta, u pro­sin­cu 2017. u Vip mre­ži će bi­ti pre­ne­se­no 4 mi­li­ju­na gi­ga­baj­ta po­dat­kov­nog pro­me­ta što je 150 pos­to vi­še ne­go u pro­sin­cu 2016. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.