Di­na­mo ape­li­ra – po­mo­zi­mo Po­kri­va­ču

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

I Di­na­mo se uklju­čio u tra­že­nje po­mo­ći svom biv­šem igra­ču Ni­ko­li Po­kri­va­ču ko­ji je obo­lio od Hod­g­ki­no­va lim­fo­ma. Na svo­joj je stra­ni­ci obja­vio po­ziv za po­moć: – Ni­ko­li je po­treb­na tran­s­plan­ta­ci­ja ma­tič­nih sta­ni­ca od po­du­dar­nog da­ri­va­te­lja. Ako se net­ko že­li ti­pi­zi­ra­ti kao po­du­dar­ni do­na­tor, mo­že to ura­di­ti u Zak­la­di Ana Ru­ka­vi­na ili u Hr­vat­skom za­vo­du za tran­sfu­zij­sku me­di­ci­nu (Pe­tro­va 3), sva­kim da­nom od 7.30 do 19 sa­ti, od­nos­no su­bo­tom od 7.30 do 15 sa­ti. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.