2. Os­la­bje­la bi mo­guć­nost re­ak­ci­je na ar­bi­tra­žu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U uvje­ti­ma ras­pu­šte­nog Sa­bo­ra RH i ra­da tek teh­nič­ke Vla­de jas­no je da će spo­sob­nost snaž­ne re­ak­ci­je Hr­vat­ske na pri­ti­sak Slo­ve­ni­je oko od­lu­ke o gra­ni­ci na mo­ru bi­ti ja­ko sma­nje­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.