HDZ: Ne bo­ji­mo se iz­bo­ra, zbog Agro­ko­ra že­li­mo sta­bil­nost

HDZ je ju­čer od­go­dio Pred­sjed­niš­tvo če­ka­ju­ći no­vu od­lu­ku HNS-a. Po­ja­vi­le su se, na­ime, šan­se da na­rod­nja­ci ipak pri­hva­te sa­vez­niš­tvo s HDZ-om i uđu u Vla­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić Še­go

Ako HNS od­lu­či da ne ide s na­ma u Vla­du, on­da su op­ci­ja sa­mo no­vi iz­bo­ri. Dio HDZo­va­ca htio je da se o iz­bo­ri­ma od­lu­či bez ob­zi­ra na HNS Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a ju­čer je od­go­đe­no sat i pol pri­je po­čet­ka za­ka­za­nog za 18 sa­ti. Na toj sjed­ni­ci tre­ba­li su od­lu­či­ti ide­mo li na no­ve iz­bo­re (i ka­da) na­kon što je Pred­sjed­niš­tvo HNS-a pre­kju­čer od­bi­lo po­nu­du o ula­sku u Vla­du s HDZ-om. To je pod­gri­ja­lo sum­nje da HDZ ipak če­ka od­lu­ku Sre­diš­njeg od­bo­ra HNS-a jer su pos­to­ja­le šan­se da na­rod­nja­ci na­kon Vr­do­lja­ko­va de­bak­la na Pred­sjed­niš­tvu pri­hva­te sa­vez­niš­tvo s HDZ-om. Da je to raz­log od­go­de Pred­sjed­niš­tva HDZ-a po­t­vr­dio nam je i izvor iz vod­stva HDZ-a. HDZ je dan pri­je po­gri­je­šio što je sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva odr­žao is­to­dob­no sa sjed­ni­com Pred­sjed­niš­tva HNS-a, ali ju je ra­ni­je za­vr­šio pa je Plen­ko­vić po­ru­čio da ima sto­pos­tot­nu po­dr­šku za ko­ali­ci­ju s HNS-om, a po­tom je iz HNS-a sti­gla od­bi­je­ni­ca. Sa­da ne že­li po­no­vi­ti is­tu po­gre­šku pa če­ka pr­vo od­lu­ku HNS-a.

Na iz­bo­re u sr­p­nju?

– Ne bu­de li od­lu­ka Sre­diš­njeg od­bo­ra HNS-a da ide u Vla­du s HDZ-om, op­ci­ja su no­vi iz­bo­ri – re­kao je je­dan član Pred­sjed­niš­tva. Sa­da je sa­mo pi­ta­nje ka­da bi bi­li iz­bo­ri – od­mah u sr­p­nju ili u ruj­nu, ako se ne pos­tig­ne do­go­vor s HNS-om. Dio lju­di iz vod­stva HDZ-a ju­čer je za­go­va­rao da se, neo­vis­no o od­lu­ci HNS-a, na Pred­sjed­niš­tvu od­lu­či o iz­van­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, i to od­mah u sr­p­nju. Izvo­ri bli­ski pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću po­ru­či­va­li su pak da lje­to ni­je naj­bo­lja op­ci­ja za iz­bo­re. Plen­ko­vić je ju­čer u Sa­bo­ru na pi­ta­nje ra­ču­na li još na pres­la­ga­nje s HNS-om ili pos­to­je i ne­ke dru­ge op­ci­je od­go­vo­rio da – uvi­jek ima op­ci­ja. Ko­je su to op­ci­je ni­je po­sve jas­no jer se pro­tek­lih da­na ste­kao do­jam da Plen­ko­vić ni­je raz­go­va­rao s po­je­di­nač­nim zas­tup­ni­ci­ma ka­ko bi osi­gu­rao po­dr­šku od 76 do 78 ru­ku ne­go je sve kar­te ba­cio na HNS-ovu pot­po­ru. S dru­ge stra­ne, opor­ba ni­je ju­čer pot­pi­sa­la Mos­tov ra­ni­ji zah­tjev za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, što zna­či da če­ka po­tez HDZ-a i da ni sa­ma ne­ma ve­ći­nu po­treb­nu da se is­pro­vo­ci­ra­ju iz­van­red­ni iz­bo­ri. I da opor­ba sa­ma dik­ti­ra even­tu­al­ni da­tum iz­bo­ra. Sve je to iš­lo u pri­log to­me da bi Plen­ko­vić ipak mo­gao spa­si­ti Vla­du. Ia­ko su čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a ne­go­do­va­li na­kon pr­ve od­bi­je­ni­ce HNS-a da su vje­ro­va­li Plen­ko­vi­ću “kao gu­ske”, či­nje­ni­ca je da ga na Pred­sjed­niš­tvu baš nit­ko ni­je pi­tao ko­li­ko je re­alan do­go­vor s HNS-om i mo­gu li vje­ro­va­ti Vr­do­lja­ku, jed­na­ko kao što im on ni­je toč­no re­kao što je sve HNS-u po­nu­dio za pres­la­ga­nje ve­ći­ne. Ju­čer su HDZ-ov­ci ža­li­li što na Pred­sjed­niš­tvu ni­je bio Da­vor Ivo Sti­er, ko­ji ni­je za­go­vor­nik pres­la­ga­nja i sa­ve­za s HNS-om, jer su sma­tra­li da bi je­di­no on Plen­ko­iv­ću pos­ta­vio pra­va pi­ta­nja.

Vo­de se bit­ke u HNS-u

Mi­nis­tar iz Vla­de bli­zak Plen­ko­vi­ću ju­čer nam je re­kao da je os­nov­ni cilj še­fa HDZ-a bio da odr­ži po­li­tič­ku sta­bil­nost u eko­nom­skom tre­nut­ku ko­ji je po­seb­no de­li­ka­tan zbog si­tu­aci­je s Agro­ko­rom, a ako to ne že­li ni­jed­na stran­ka ko­joj je su­rad­nja po­nu­đe­na, ići će se na no­ve iz­bo­re. – SDP je ra­zo­ren, Most iz­gub­ljen, HSS ta­ko­đer, iz­bo­ri, ne bu­de li druk­či­jeg do­go­vo­ra, je­di­no pa­šu HDZ-u. Od iz­bo­ra ne bje­ži­mo, ali že­li­mo sta­bil­nost. Upra­vo se vo­de bit­ke u HNS-u, Ves­na Pu­sić odi­gra­la je svo­ju igru, vi­djet će­mo ka­ko će za­vr­ši­ti – ko­men­ti­rao je taj mi­nis­tar.

Dan pri­je HDZ je po­gri­je­šio što je Pred­sjed­niš­tvo odr­žao is­to­dob­no s HNS-om

Pre­mi­je­rov šef ka­bi­ne­ta Da­vor Bo­ži­no­vić (u sre­di­ni) ju­čer je na­pe­to pra­tio si­tu­aci­ju iz sa­bor­skih klu­pa

HNS-ov­ka A. Mrak-Ta­ri­taš pro­tiv je su­rad­nje s HDZ-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.