Tak­vu tr­go­vi­nu ni­su ra­di­li ni Sa­na­der ni Ka­ra­mar­ko

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban.va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Opor­be­ni zas­tup­ni­ci po­ku­ša­li su is­pro­vo­ci­ra­ti pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da ka­že ima li par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, no on je ta pi­ta­nja ig­no­ri­rao Ia­ko je naj­av­lje­no da će se na pr­voj sjed­ni­ci na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra po­t­vr­di­ti no­vi mi­nis­tri, ta­kav pri­jed­log Sa­bo­ru još uvi­jek ni­je upu­ćen, a zas­tup­ni­ci su ju­čer odra­di­li uobi­ča­je­no ak­tu­al­no pri­je­pod­ne. Opor­be­ni zas­tup­ni­ci, do­du­še, po­ku­ša­li su is­pro­vo­ci­ra­ti pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da ka­že ka­da mis­li pred­lo­ži­ti mi­nis­tre i ima li uop­će par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, no on je ta pi­ta­nja uglav­nom ig­no­ri­rao. SDP-ovac Si­ni­ša Haj­daš Don­čić Plen­ko­vi­ću je po­ru­čio ka­ko je za­vr­šen nje­gov “ma­tu­ra­lac”, od­nos­no obi­la­zak Hr­vat­ske u iz­bor­noj kam­pa­nji, ali i boc­nuo pre­mi­je­ra zbog od­bi­je­ni­ce ko­ju mu je dan ra­ni­je upu­ti­lo Pred­sjed­niš­tvo HNS-a. – Na­kon ne­us­pje­log pres­la­gi­va­nja ju­čer, ka­ko ste spa­va­li, pre­mi­je­ru? – upi­tao ga je Haj­daš Don­čić, no Plen­ko­vić mu je od­go­vo­rio sa­mo krat­kim: “Do­bro.” – Tko s dje­com li­je­že, bu­di se po­pi­šan – uz­vra­tio je Haj­daš Don­čić. I nje­go­vu stra­nač­kom ko­le­gi Gor­da­nu Ma­ra­su sme­ta što se Plen­ko­vić “pra­vi kao da je sve nor­mal­no” ia­ko je Vla­da već 41 dan bez če­ti­ri mi­nis­tra. – Sru­ši­li ste Vla­du, iz­a­zva­li po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost zbog jed­nog čo­vje­ka, zbog Agro­ko­ra. Že­li­te po­li­tič­kom tr­go­vi­nom, gla­so­vi­ma ko­je je do­bi­la SDP-ova ko­ali­ci­ja, osi­gu­ra­ti svo­ju pre­mi­jer­sku sto­li­cu. To ni­su ra­di­li ni Sa­na­der ni Ka­ra­mar­ko – spo­čit­nuo je Ma­ras pre­mi­je­ru upi­tav­ši je li mu zbog to­ga ne­ugod­no. Plen­ko­vić mu je uz­vra­tio op­tuž­bom za is­klju­či­vost i us­t­vr­dio ka­ko je­di­no HDZ ima “naj­to­le­rant­ni­ju, naj­s­noš­lji­vi­ju, naj­u­klju­či­vi­ju re­to­ri­ku” te ka­ko to ra­de svjes­no ka­ko bi sma­nji­li po­dje­le u druš­tvu. – Za raz­li­ku od vas, mo­ja od­go­vor­nost kao pred­sjed­ni­ka Vla­de pu­no je ši­ra, pu­no dr­žav­nič­ki­ja, pu­no oz­bilj­ni­ja i pu­no pri­prav­ni­ja na dje­lo, uklju­čiv­ši i HNS, uklju­čiv­ši li­be­ra­le u Hr­vat­skoj jer di­ja­log iz­me­đu na­rod­nja­ka i li­be­ra­la je ne­što pri­rod­no i nor­mal­no i dio tran­sfor­ma­cij­skog pro­ce­sa ko­ji svjes­no ra­dim zad­njih go­di­nu da­na i ko­ji ću nas­ta­vi­ti – po­ru­čio je Plen­ko­vić. Uvje­ren je da će nje­gov kon­cept do­ži­vje­ti us­pjeh, a da će SDP “po­to­nu­ti”. – SDP će na­kon idu­ćih iz­bo­ra bi­ti naj­sla­bi­ji, ba­rem u ovom ti­suć­lje­ću – ka­zao je Plen­ko­vić us­t­vr­div­ši ka­ko SDP u bi­ti ne že­li ići na iz­bo­re. – Vi ste ti ko­ji se naj­vi­še bo­ji­te iz­bo­ra, ne zbog to­ga što ste dr­žav­ni­ci, bo­ji­te se da će Ha­so (Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, op. a.) ima­ti 10, a ne tri zas­tup­ni­ka kao sad – od­go­vo­rio mu je Ma­ras. HDZ-u je spo­čit­nuo i da je dva pu­ta sru­šio Vla­du te upi­tao za­što mis­le da će im gra­đa­ni još jed­nom da­ti po­vje­re­nje. Sa­bor je nas­ta­vio rad po pre­os­ta­lim toč­ka­ma, njih 130 na dnev­nom re­du, ia­ko ni­je bi­lo poz­na­to pos­to­ji li ve­ći­na ko­ja će ih iz­gla­sa­ti.

Mos­to­vi zas­tup­ni­ci dr­ža­li su se re­zer­vi­ra­no

Si­ni­ša Haj­daš Don­čić: Na­kon ne­us­pje­log pres­la­gi­va­nja ju­čer, ka­ko ste spa­va­li, pre­mi­je­ru?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.