Ma­njin­ci raz­miš­lja­li o pov­la­če­nju, SDP i Most tra­že os­tav­ku pre­mi­je­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - tea.ro­mic@ve­cer­nji.net Iva Bo­ban Va­le­čić, Tea Ro­mić ZAGREB

Su­de­ći po iz­ja­va­ma sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ni s kim osim s HNS-om ni­je ni po­ku­ša­vao do­ći do no­ve ve­ći­ne “Uop­će mi ni­je jas­no za­što sa­da glu­mi­mo da je sve u re­du, pa mi ne­ma­mo ve­ći­nu”, ko­men­ti­rao nam je ju­čer uju­tro u Sa­bo­ru je­dan od HDZ-ovih mi­nis­ta­ra či­nje­ni­cu da je umjes­to bi­lo kak­vog priz­na­nja da no­va par­la­men­tar­na ve­ći­na ne pos­to­ji od­lu­če­no odra­di­ti ak­tu­al­no pri­je­pod­ne. – Sa­mo opor­bi da­je­mo vri­je­me da nas ci­je­li dan na­pa­da, a da ne­ma­mo oruž­je ko­jim bi­smo joj uz­vra­ti­li – nas­ta­vio je taj mi­nis­tar. Po­put nje­ga je raz­miš­lja­la ve­ći­na HDZ-ovih zas­tup­ni­ka s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li, a nji­hov en­tu­zi­ja­zam vid­no je ti­je­kom da­na pa­dao ka­ko su sti­za­le i iz­ja­ve zas­tup­ni­ka za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma su sku­pi­li 76 ru­ku za ime­no­va­nje Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća na če­lo Sa­bo­ra. Ako im je vje­ro­va­ti, po­ka­za­lo se da pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ni s kim mi­mo HNS-a ni­je ni po­ku­ša­vao do­ći do no­ve ve­ći­ne. Ne­za­vis­na Bru­na Esih i nje­zin ko­le­ga i biv­ši HDZ-ovac Zlat­ko Ha­san­be­go­vić rek­li su da ih nit­ko ni­je ni zvao na raz­go­vor, Ivan Lo­vri­no­vić iz Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku po­ru­čio je da ne na­mje­ra­va bi­ti dio no­ve ve­ći­ne, a to je još jed­nom po­no­vio i Ma­rin Ški­bo­la iz nje­go­va klu­ba ko­ji je bio me­đu oni­ma ko­ji su di­gli ru­ku za Jan­dro­ko­vi­ća. Pro­blem je i iz­ja­va ma­njin­skog zas­tup­ni­ka Fu­ria Ra­di­na ko­ji je re­kao da ci­je­la pri­ča pos­ta­je ka­os ko­ji tre­ba za­vr­ši­ti što sko­ri­jim iz­bo­ri­ma. To do­ka­zu­je da se pot­po­ra Vla­di po­če­la to­pi­ti i me­đu oni­ma ko­ji su je do­sad po­dr­ža­va­li, no po­je­di­ni su HDZ-ov­ci u pos­li- je­pod­nev­nim sa­ti­ma živ­nu­li kad je HNS-ovac Mi­lo­rad Ba­ti­nić naj­a­vio da pos­to­ji šan­sa da Sre­diš­nji od­bor, ko­ji je si­noć za­sje­dao, pro­mi­je­ni od­lu­ku Pred­sjed­niš­tva stran­ke da se ne ide u ko­ali­ci­ju s HDZ-om. I opor­ba se pi­ta­la če­mu ci­je­li igro­kaz s ak­tu­al­cem, a iza to­ga vi­dje­la je po­ku­šaj tra­že­nja part­ne­ra da se Sa­bor ras­pus­ti od­mah ka­ko bi se iz­bo­ri mo­gli ras­pi­sa­ti u sr­p­nju umjes­to u ruj­nu, što pak že­li ve­ći­na stra­na­ka. Me­đu­tim, nit­ko ni­je po­du­zi­mao ni­šta po tom pi­ta­nju, već su Most i SDP po­zva­li pre­mi­je­ra da pod­ne­se os­tav­ku. – Ovom po­li­tič­kom tr­go­vi­nom ocr­ni­li su dru­ge oso­be ko­je se ba­ve po­li­ti­kom. Po­zi­vam da iz­i­đe­mo iz ove ago­ni­je na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – po­ru­čio je pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić.

“Za­što glu­mi­mo da je sve u re­du, pa ne­ma­mo ve­ći­nu”, re­kao je ju­čer je­dan HDZ-ov mi­nis­tar

Ber­nar­dić: Po­zi­vam da iz­i­đe­mo iz ove ago­ni­je na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma •

Ne­za­vis­na Bru­na Esih rek­la je da je nit­ko ni­je ni zvao na raz­go­vor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.