HNS ipak za ula­zak u Vla­du?

Glav­ni lo­bist za sa­vez s HDZ-om ne­su­đe­ni je žu­pan Pre­drag Štro­mar ko­ji je na­vod­no pr­vi do­go­vo­rio mjes­to mi­nis­tra gra­di­telj­stva. Plju­šte po­nu­de fo­te­lja...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Do­đe li do obra­ta, Ves­na Pu­sić, An­ka Mrak Ta­ri­taš, Go­ran Be­us Ric­hem­ber­gh i Nada Tu­ri­na Đu­rić mo­gli bi pos­ta­ti ne­za­vis­ni zas­tup­ni­ci Ia­ko je Pred­sjed­niš­tvo HNS-a u uto­rak na­ve­čer, na­kon vi­še od se­dam sa­ti vi­je­ća­nja, do­ni­je­lo od­lu­ku da ne­će ići u ko­ali­ci­ju s HDZom, a pred­sjed­nik te stran­ke Ivan Vr­do­ljak naj­a­vio svo­ju os­tav­ku, već u sri­je­du uju­tro pos­ta­lo je jas­no da za­pra­vo još ni­kak­va ko­nač­na od­lu­ka ni­je do­ne­se­na. I da je no­vi obrat ite­ka­ko mo­guć. Pr­vi je to dao nas­lu­ti­ti HNS-ov Mi­lo­rad Ba­ti­nić ka­zav­ši da od­lu­ka Pred­sjed­niš­tva o ne­su­rad­nji s HDZ-om ni­je ko­nač­na jer ju mo­ra do­ni­je­ti Sre­diš­nji od­bor HNS-a.

Mo­ti­vi­ra ga strah od Ča­či­ća

– Da­nas je Sre­diš­nji od­bor. Od­lu­ka Sre­diš­njeg od­bo­ra kao naj­vi­šeg ti­je­la mo­že utje­ca­ti i na ti­jek dalj­njih raz­go­vo­ra. Ho­će li do­ći do to­ga, ne mo­gu ka­za­ti. Ja ne znam ka­ko će Sre­diš­nji od­bor od­lu­či­ti – zna­ko­vi­to je ka­zao Ba­ti­nić. Ka­ko se nes­luž­be­no mo­glo ču­ti me­đu HNS-ov­ci­ma, ali i lju­di­ma bli­skim toj stran­ci, glav­nu lo­bis­tič­ki ulo­gu da se ipak pri­hva­ti ula­zak u Vla­du s HDZ-om ju­čer je na­vod­no odi­grao šef va­ra­ždin­skog HNS-a Pre­drag Štro­mar. Upra­vo nje­go­va or­ga­ni­za­ci­ja ima i naj­ve­ći broj lju­di u Sre­diš­njem od­bo­ru, go­to­vo 40 od 130 i ko­ji je i me­đu pr­vi­ma pris­tao na sa­vez­niš­tvo s HDZ-om ka­ko bi spri­je­čio da mu biv­ši pred­sjed­nik stran­ke Ra­di­mir Ča­čić ne uni­šti or­ga­ni­za­ci­ju. Upra­vo je Ra­di­mir Ča­čić po­bi­je­dio Štro­ma­ra na pro­tek­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, pos­tao no­vi žu­pan i, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma s te­re­na, već je na­ve­li­ko po­čeo vr­bo­va­ti “po­ra­že­ne” va­ra­ždin­ske HNS-ov­ce u svo­je Re­for­mis­te. Ta­ko da su i HNS-ov­ci s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li “upi­ra­li” u pr­stom upra­vo u Štro­ma­ra kao čo­vje­ka ko­je­mu od­ba­ci­va­nje od­lu­ke Pred­sjed­niš­tva naj­vi­še od­go­va­ra. U HNS-u se go­vo­ri da je Štro­mar pr­vi za se­be do­go­vo­rio mjes­to mi­nis­tra gra­di­telj­stva i da je to raz­log zbog ko­jeg je i iz­gu­bio iz­bo­re od Ča­či­ća jer su za nje­gov do­go­vor doz­na­li lo­kal­ni SDP-ov­ci te ga op­s­tru­ira­li za vri­je­me kam­pa­nje na te­re­nu. Izvo­ri ka­žu i da se Štro­mar ju­čer uju­tro hit­no upu­tio za Zagreb da bi se sas­tao s Iva­nom Vr­do­lja­kom i do­go­vo­rio tak­ti­ku za da­lje. Pre­ma is­tim in­for­ma­ci­ja­ma, Vr­do­ljak je do­is­ta spre­man oti­ći s če­la stran­ke, ka­ko je i naj­a­vio, a kao na­s­ljed­nik mu se spo­mi­nje upra­vo Pre­drag Štro­mar. Da je vr­bo­va­nje HNS-ovih čla­no­va Sre­diš­njeg od­bo­ra ju­čer bi­la glav­na sport­ska dis­ci­pli­na, po­t­vr­dio nam je još je­dan član vod­stva HNS-a ko­ji ka­že ka­ko je mo­gu­će da va­ra­ždin­ska or­ga­ni­za­ci­ja na svo­ju stra­nu pri­do­bi­je i sla­von­sku kao i kra­pin­sko-za­gor­sku iz ko­je je i Mi­lo­rad Ba­ti­nić, a ne is­klju­ču­je ni op­ci­ju da dio dal­ma­tin­ske or­ga­ni­za­ci­je bu­de kon­tra od­lu­ke Pred­sjed­niš­tva. Pre­ma is­tim iz­vo­ri­ma, pri­tis­ci su tra­ja­li ci­je­li dan, a na­vod­no su se nu­di­le i fo­te­lje “ša­kom i ka­pom”. Pro­tiv­ni­ci ko­ali­ci­je s HDZ-om iz HNS-a ju­čer su bi­li pot­pu­no kons­ter­ni­ra­ni no­vim ra­zvo­jem do­ga­đa­ja. Ia­ko su se na­da­li da će Sre­diš­nji od­bor pos­tu­pi­ti ona­ko ka­ko je od­lu­či­lo i sa­mo niš­tvo, nit­ko se ni­je htio zak­le­ti da će ta­ko i bi­ti.

Lom do kra­ja

– Pri­tis­ci su jed­nos­tav­no pre­ve­li­ki. Sve što mo­gu re­ći je da se ho­ror nas­tav­lja. Oni mo­gu do­ni­je­ti od­lu­ku da se ide s HDZ-om i ta se od­lu­ka na kra­ju mo­ra pro­ves­ti, ali to je kraj za HNS i svi to­ga mo­ra­ju bi­ti svjes­ni – ka­že naš izvor iz HNS-a. Do­đe li do ovog ne­vje­ro­jat­nog obra­ta na­kon što je Pred­sjed­niš­tvo stran­ke od­lu­či­lo da ne ula­zi u Vla­du s HDZ-om jer bi to auto­mat­ski zna­či­lo i lom­lje­nje HNS-a on­da je pot­pu­no jas­no da upra­vo to toj stran­ci sli­je­di lom do sa­mog kra­ja. I te­ško da će os­tav­ka Iva­na Vr­do­lja­ka am­nes­ti­ra­ti od šte­te ko­ju je pro­uz­ro­čio stran­ci svo­jim igro­ka­zom. Ta­kav sce­na­rij vje­ro­jat­no bi zna­čio i da će HNS do­is­ta os­ta­ti bez po­čas­ne pred­sjed­ni­ce Ves­ne Pu­sić i bez pot­pred­sjed­ni­ce i še­fi­ce za­gre­bač­kog HNS-a, ali i naj­po­pu­lar­ni­je HNS-ov­ke An­ke Mrak Ta­ri­taš, kao i dvo­je zas­tup­ni­ka Go­ra­na Be­usa Ric­hem­ber­g­ha te Na­de Tu­ri­ne Đu­rić jer bi bi­lo ne­vje­ro­jat­no da i oni sa­da pro­mi­je­ne stav. Oso­be bli­ske Mrak Ta­ri­taš i Ves­ni Pu­sić ka­žu da je ta­kav sce­na­rij ne­mo­guć i da je mno­go vje­ro­jat­ni­je da će svi oni, do­bi­je li An­drej Plen­ko­vić no­vu ve­ći­nu s HNS-om, vr­lo br­zo pos­ta­ti ne­za­vis­ni sa­bor­ski zas­tup­ni­ci.

'SVE JE MO­GU­ĆE' Od­lu­ka Sre­diš­njeg od­bo­ra stran­ke mo­že utje­ca­ti na ti­jek dalj­njih raz­go­vo­ra. Ne znam ka­ko će od­lu­či­ti... MI­LO­RAD BA­TI­NIĆ član Pred­sjed­niš­tva HNS-a

Sve je oči­ti­je da se re­pri­za Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je vi­še ne­će gle­da­ti na po­li­tič­koj sce­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.