SDP: HNS je s no­vim vod­stvom opet do­bro­do­šao u li­je­vu ko­ali­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kri­zu u HNS-u s po­seb­nim su za­ni­ma­njem pra­ti­li ju­čer u SDP-u. Lju­di iz sa­mog vr­ha SDP-a ju­čer su otvo­re­no go­vo­ri­li da će u slu­ča­ju no­vih iz­bo­ra i u slu­ča­ju da HNS do­is­ta do­bi­je no­vo vod­stvo na če­lu s An­kom Mrak Ta­ri­taš po­nov­no otvo­ri­ti pre­go­vo­re s tom stran­kom o za­jed­nič­kom iz­la­sku na iz­bo­re. Si­tu­aci­ja se, do­du­še, pro­mi­je­ni­la i sa­da je glav­ni stra­te­ški part­ner SDP-a ipak HSS ko­ji bi do­bio čak šest mje­se­ca na za­jed­nič­kim lis­ta­ma za Sa­bor. Ali ne od­ba­cu­ju ni op­ci­ju da im se u slu­ča­ju no­vih iz­bo­ra pri­dru­ži i HNS. – Dvi­je su op­ci­je u igri. Pr­va je da se ide za­jed­no u li­je­vo­cen­tris­tič­kom blo­ku, a dru­ga da IDS, HNS i ne­ke ne­za­vis­ne lis­te idu za­jed­no. Na­rav­no, tre­ba sve iz­ra­ču­na­ti i vi­dje­ti što je bo­lja op­ci­ja i što bi nam do­ni­je­lo vi­še man­da­ta – ka­že naš izvor iz SDP-a i do­da­je da bi HNS u slu­ča­ju da po­nov­no idu za­jed­no mo­gao ra­ču­na­ti na si­gur­no šest man­da­ta. Is­to su, do­da­je, nu­di­li i još uvi­jek ak­tu­al­nom še­fu HNS-a Iva­nu Vr­do­lja­ku. Po­nu­da da idu za­jed­no na no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re, bu­de li ih, od ve­lja­če mu je dva pu­ta bi­la na sto­lu i oba ju je pu­ta, ka­žu, od­bio. – Jas­no je da je imao od po­čet­ka do­go­vor s HDZ-om. Zbog to­ga ni­je ni pot­pi­sao na­šu Dek­la­ra­ci­ju o do­brom druš­tvu – ka­že naš izvor iz SDP-a.

Štro­mar za­go­va­ra sa­vez s HDZ-om, če­tve­ro zas­tup­ni­ka HNS-a i da­lje pro­tiv

V. ŽGANEC ROGULJA, PATRIK MACEK/PIXSELL

Štro­mar mis­li druk­či­je od Be­usa Ric­hem­ber­g­ha i N. Tu­ri­ne Đu­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.