Ka­ko spri­je­či­ti te­ro­ris­te da se in­fil­tri­ra­ju me­đu mi­gran­te?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Na Lam­pe­du­si su se su­sre­li čel­ni­ci po­li­ci­ja me­di­te­ran­skih ze­ma­lja i raz­go­va­ra­li o nad­zo­ru po­mor­skih gra­ni­ca Pos­to­ji opas­nost da se te­ro­ris­ti in­fil­tri­ra­ju me­đu mi­gran­te ko­ji do­la­ze do europ­skih oba­la Me­di­te­ra­na, re­če­no je ju­čer na sas­tan­ku še­fo­va po­li­ci­ja de­vet me­di­te­ran­skih ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je. U hr­vat­skom iz­as­lans­tvu na­la­ze se za­mje­nik glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je za kri­mi­na­li­tet Zvo­ni­mir Vnu­čec i na­čel­nik sek­to­ra za pot­po­ru kri­mi­na­lis­tič­ke po­li­ci­je Da­li­bor Ju­rić. Na Lam­pe­du­si su se oku­pi­li še­fo­vi po­li­ci­ja Fran­cu­ske, Špa­njol­ske, Por­tu­ga­la, Grč­ke, Mal­te, Ci­pra, Slo­ve­ni­je, Ita­li­je i Hr­vat­ske. Za si­gur­nost Eu­rop­ske uni­je va­žan je i nad­zor gra­ni­ca. Hr­vat­ska pos­tup­no ula­zi u sc­hen­gen­ski sus­tav, a pu­no­prav­na čla­ni­ca te zo­ne unu­tar ko­je ne­ma gra­ni­ca tre­ba­la bi pos­ta­ti 2018. Sa­da čla­ni­ce sc­hen­gen­ske zo­ne pre­da­ju Hr­vat­skoj po­dat­ke o oso­ba­ma ko­je se vo­de kao sum­nji­ve i nad ko­ji­ma tre­ba vo­di­ti po­se­ban nad­zor, a 27. lip­nja Hr­vat­ska će u in­for­ma­tiv­ni sus­tav pre­da­ti Sc­hen­ge­na svo­je po­dat­ke. Od to­ga da­tu­ma, prak­tič­ki, Hr­vat­ska će se na­la­zi­ti unu­tar sc­hen­gen­skog in­for­ma­tiv­nog sus­ta­va, a što zna­či da bi mo­gla pro­vo­di­ti kon­tro­le kak­ve sa­da pro­vo­di Slo­ve­ni­ja. To je po­seb­no važ­no za tu­ris­tič­ku se­zo­nu, jer, ka­ko nam je re­kao Vnu­čec, ula­zak Hr­vat­ske u sc­hen­gen­ski in­for­ma­tiv­ni sus­tav zna­či da bi se i br­že mo­gle pro­vo­di­ti kon­tro­le na gra­ni­ci, dak­le bez du­gih ko­lo­na na ula­sku u Hr­vat­sku kak­ve smo vi­dje­li pro­tek­lih mje­se­ci. Še­fo­vi po­li­ci­ja po­seb­nu su paž­nju po­sve­ti­li kon­tro­li po­vrat­ka europ­skih gra­đa­na na­kon bo­rav­ka na ra­ti­šti­ma u re­do­vi­ma dži­ha­dis­ta. Ovaj sas­ta­nak me­di­te­ran­skih po­li­ci­ja (Eu­ro­pe­an re­la­ti­on­ship for Me­di­ter­ra­ne­an se­cu­rity – ERMES) tre­bao bi pos­ta­ti stal­ni fo­rum na ko­jem bi se usu­gla­ša­va­la dje­lo­va­nja u za­šti­ti mor­skih gra­ni­ca.

Usko­ro u Sc­hen­gen Zvo­ni­mir Vnu­čec, za­mje­nik glav­nog rav­na­te­lja po­li­ci­je za kri­mi­na­li­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.