U 2017. naj­br­ži glo­bal­ni rast u zad­njih šest go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Svjet­sko gos­po­dar­stvo ove bi go­di­ne mo­glo os­tva­ri­ti naj­br­ži rast u zad­njih šest go­di­na, po sto­pi od 3,5%, a u 2018. 3,6%, ka­za­li su ju­čer iz OECD-a (Or­ga­ni­za­ci­ja za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvoj). Una­toč prog­no­za­ma, to je još ma­nji rast ne­go pri­je kri­ze 2008.-2009.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.