Nes­ta­ši­ca cje­pi­va za dje­cu pro­tiv dif­te­ri­je, te­ta­nu­sa...

No, Di-Te-Per cje­pi­va za sta­ri­ju dje­cu i da­lje ima

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić

Kod upi­sa u vr­ti­će u pro­ble­mu su se naš­li ro­di­te­lji dje­ce ko­ja ni­su ci­jep­lje­na “6u1” cje­pi­vom u pr­ve dvi­je go­di­ne ži­vo­ta ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Ro­di­te­lji dje­ce ko­ja iz ne­kog raz­lo­ga ni­su ci­jep­lje­na kom­bi­ni­ra­nim “6u1” cje­pi­vi­ma pro­tiv dif­te­ri­je, te­ta­nu­sa i per­tu­si­sa (Di-Te-Per) u pr­ve dvi­je go­di­ne ži­vo­ta, na­đu se u pro­ble­mu pri­li­kom upi­sa dje­te­ta u vr­tić. Upis je, na­ime, uvje­to­van ured­nom pro­ci­jep­lje­noš­ću pre­ma ka­len­da­ru oba­vez­nog ci­jep­lje­nja, a cje­pi­va ko­ji­ma bi se ta­da mo­gli ci­je­pi­ti – for­mu­la­ci­je Di-Te-Pe­ra za ma­lu dje­cu, jed­nos­tav­no ne­ma na tr­ži­štu. I to već du­lje vri­je­me.

Okre­ću se azij­skom tr­ži­štu

– Na na­tje­čaj ko­ji objav­lju­je­mo za to cje­pi­vo nit­ko od po­nu­đa­ča nam se jed­nos­tav­no ne jav­lja još od 2014. go­di­ne – po­t­vr­đu­je nam dr. Ber­nard Ka­ić, vo­di­telj Služ­be za epi­de­mi­olo­gi­ju Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo. Nes­ta­ši­ca for­mu­la­ci­je za do­cjep­lji­va­nje ma­le dje­ce ne vla­da sa­mo u Hr­vat­skoj već je tak­va si­tu­aci­ja na glo­bal­nom tr­ži­štu. Pro­izvo­đa­či su, oči­to, svu svo­ju pro­izvod­nju Di-Te-Per cje­pi­va us­mje­ri­li na pro­izvod­nju kom­bi­ni­ra­nih “5u1” i “6u1” cje­pi­va, ot­ka­ko su po­s­ljed­njih go­di­na na njih preš­le broj­ne zem­lje, po­put azij­skih. To su ogrom­na tr­ži­šta ko­ja odjed­nom tra­že go­le­me ko­li­či­ne po­li­va­lent­nih cje­pi­va pa se pro­izvod­nja us­mje­ri­la shod­no toj po­traž­nji. Is­to­vre­me­no, i da­lje pro­izvo­de do­volj­ne ko­li­či­ne Di-Te-Per cje­pi­va za sta­ri­ju dje­cu, za do­cjep­lji­va­nje s pet go­di­na. Ma­na tog cje­pi­va je što se ne mo­že ko­ris­ti­ti kod dje­ce mla­đe od če­ti­ri. Raz­lo­zi zbog ko­jih se dje­ca ne ci­je­pe sa “6u1” cje­pi­vom u pr­ve dvi­je go­di­ne ži­vo­ta rje­đe su kon­tra­in­di­ka­ci­je na cje­pi­vo, i to uglav­nom na hri­pa­vac, kom­po­nen­tu ko­ja ima ne­ke ne­uro­lo­ške kon­tra­in­di­ka­ci­je ko­je dru­ge ne­ma­ju. Te­oret­ski, objaš­nja­va epi­de­mi­olog, to mo­že bi­ti i aler­gi­ja na klas­ni­cu, me­đu­tim, ri­ječ je o iz­u­zet­no ri­jet­koj mo­guć­nos­ti. Da­le­ko naj­češ­ći raz­log zbog ko­jeg ta dje­ca ni­su ci­jep­lje­na pre­ma oba­vez­nom ka­len­da­ru ci­jep­lje­nja jest od­ga­đa­nje ci­jep­lje­nja. U ne­kim je slu­ča­je­vi­ma to od­ga­đa­nje za­is­ta oprav­da­no, ako je di­je­te u to vri­je­me bo­les­no i ima tem­pe­ra­tu­ru.

Od­ga­đa­ju ci­jep­lje­nje

Me­đu­tim, u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va ri­ječ je o pro­tiv­ni­ci­ma ci­jep­lje­nja, ko­ji uz ovo ili ono obraz­lo­že­nje od­ga­đa­ju ili pak otvo­re­no od­bi­ja­ju, iz­bje­ga­va­ju ci­je­pi­ti dje­cu. Tak­vih je do de­set pos­to od ukup­ne dje­čje po­pu­la­ci­je ko­ja se u po­je­di­noj go­di­ni ima­ju ci­je­pi­ti pre­ma ka­len­da­ru. Mno­gi se pre­do­mis­le nak­nad­no. Dio ih je proš­le go­di­ne us­pio ci­je­pi­ti dje­cu jer je HZJZ ku­pio ma­nju ko­li­či­nu tog cje­pi­va, no ove go­di­ne ne­ma ga ni za li­jek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.