Ne­ma ni cje­pi­va pro­tiv HPV-a za osma­še i osma­ši­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­nu­ka­ni kam­pa­njom o važ­nos­ti ci­jep­lje­nja uče­ni­ka i uče­ni­ca osmih raz­re­da pro­tiv HPV-a, ne­ki su se ro­di­te­lji naš­li ne­ugod­no iz­ne­na­đe­ni kad im je re­če­no da cje­pi­va ne­ma. – Pr­vo nas i dje­cu pres­tra­še mo­gu­ćim po­s­lje­di­ca­ma i ne­ko­li­ko vr­sta ra­ka ko­je HPV iz­a­zi­va i uvje­re ka­ko se dje­ca tre­ba­ju ci­je­pi­ti, a on­da ka­žu da cje­pi­va ne­ma­ju! – is­pri­ča­la nam je maj­ka jed­ne osma­ši­ce. Či­ni se da na­ba­va HZJZ-a ne­ma do­bar raz­log za ovaj propust. “Doš­lo je do nes­ta­ši­ce HPV cje­pi­va ove go­di­ne, pos­tu­pak jav­ne na­ba­ve za na­ba­vu cje­pi­va pro­tiv HPV-a za­po­čeo je 15. ožuj­ka te je još uvi­jek u ti­je­ku. Proš­le go­di­ne je s HPV ci­jep­lje­njem za­po­če­lo oko 5000 dje­ce, a ove go­di­ne oko 1000 dje­ce”, ka­žu u HZJZ-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.