Za neo­prav­da­ne iz­os­tan­ke mje­seč­no 1500 kn ma­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Zas­tup­ni­ci će do­ka­ze o na­zoč­nos­ti na sjed­ni­ca­ma mo­ra­ti dos­ta­vi­ti se naj­kas­ni­je do 7. u mje­se­cu, a iz­vješ­ća će se sla­ti sa­bor­skom Od­bo­ru za uprav­ne pos­lo­ve ko­ji će od­lu­či­va­ti o uma­nje­nju mje­seč­nog pa­uša­la od 1500 ku­na za neo­prav­da­ne iz­os­tan­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.