USKOK os­ta­je bez svog naj­važ­ni­jeg do­ka­za?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Obra­na Želj­ka Do­lač­kog za­tra­ži­la je da se iz spi­sa kao ne­za­ko­nit do­kaz iz­dvo­ji vje­šta­če­nje čes­ti­ca bo­je na­đe­nih u tor­bi i na se­fu iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Ho­će li USKOK os­ta­ti bez naj­važ­ni­jeg do­ka­za pro­tiv Želj­ka Do­lač­kog, pi­ta­nje je ko­je se na­me­će na­kon ju­če­raš­njeg is­ka­za vje­šta­ki­nje Iva­ne Ba­čić, iz ko­jeg pro­iz­la­zi da ne­ke rad­nje ko­je je na­pra­vi­la pri­li­kom vje­šta­če­nja ni­su bi­le po­kri­ve­ne va­lja­nim na­lo­gom. Obra­na Želj­ka Do­lač­kog za­tra­ži­la je da se nje­zin vje­štač­ki na­laz, kao i sve što je iz nje­ga pro­izaš­lo kao “pro­dukt otrov­ne voć­ke” iz­dvo­ji iz spi­sa kao ne­za­ko­nit do­kaz. A ono što je pro­izaš­lo po­ve­zi­va­nje je tra­go­va bo­je na­đe­nih na pre­pi­lje­nim vra­ti­ma se­fa s tra­go­vi­ma čes­ti­ca bo­je ko­je su na­đe u tor­bi Želj­ka Do­lač­kog. Te čes­ti­ce bo­je od­go­va­ra­ju pi­li ko­jom je, pre­ma op­tuž­ni­ci, pre­pi­ljen sef, a za USKOK upra­vo je taj do­kaz ono što naj­vi­še te­re­ti Do­lač­kog da je nes­ta­nak nov­ca i zla­ta iz se­fa u svom ure­du po­ku­šao pri­kri­ti in­s­ce­ni­ra­njem pro­va­le. USKOK bi se mo­gao na­ći u pro­ble­mu na­kon po­pri­lič­no kon­fuz­nog is­ka­za vje­šta­ki­nje iz ko­jeg je pro­izaš­lo da je ona ima­la na­log za vje­šta­če­nje iz­u­ze­tih tra­go­va, a ne za iz­u­zi­ma­nje tra­go­va. Ne­jas­no je i je li ona ov­la­šte­na za sa­mos­tal­no iz­u­zi­ma­nje tra­go­va jer je na upit čla­na sud­skog vi­je­ća od­go­vo­ri­la da jest, ako je s njom krim-teh­ni­čar. No iz nje­zi­na is­ka­za pro­iz­la­zi da u tre­nut­ku ka­da je spor­nu bo­ju uzi­ma­la sa se­fa krim-teh­ni­ča­ra ni­je bi­lo. Vje­šta­ki­nja je spor­ne tra­go­ve iz­u­ze­la 8. trav­nja 2016., na po­ziv jed­nog od is­tra­ži­te­lja u pros­to­ri­ji u po­li­ci­ji, gdje je sef bio de­po­ni­ran, no ne i ogra­đen. Ka­za­la je da je 7. trav­nja 2014. vje­šta­či­la tra­go­ve iz­u­ze­te s oče­vi­da te da je na fo­to­gra­fi­ja­ma vi­dje­la da su tra­go­vi bo­je na se­fu obil­ni. – Zva­la sam is­tra­ži­te­lja An­to­ni­ja Ge­rov­ca te sam ga pi­ta­la mo­gu li se iz­u­ze­ti do­dat­ni tra­go­vi. Po­zvao me da do­đem oko 19.20 sa­ti, a ka­zao mi je da je pret­hod­no raz­go­va­rao s tu­ži­te­lji­com. Uru­či­li su mi na­log i iz­u­ze­la sam te tra­go­ve – ka­za­la je vje­šta­ki­nja. – A gdje u na­lo­gu pi­še da do­đe­te u He­in­ze­lo­vu i iz­uz­me­te tra­go­ve? – za­ni­ma­lo je Da­vo­ra Ca­hu­na, bra­ni­te­lja Želj­ka Do­lač­kog. Pi­ta­nje je to ko­je je zbu­ni­lo vje­šta­ki­nju, ko­ja se prav­da­la da se ona ne ra­zu­mi­je u prav­ne pro­ce­du­re. Is­to pi­ta­nje kas­ni­je joj je pos­ta­vio i član sud­skog vi­je­ća, no od­go­vor ni­je bio ni­ma­lo jas­ni­ji. Pro­blem je u to­me što je na spor­nom na­lo­gu na­ve­de­no da se vje­šta­če iz­u­ze­ti tra­go­vi, a ne da se tra­go­vi iz­u­zi­ma­ju, što po sta­vu obra­ne zna­či da pro­ve­de­ne rad­nje ni­su obu­hva­će­ne na­lo­gom. Obra­na sto­ga tvr­di da je ri­ječ o ne­za­ko­ni­tom do­ka­zu ko­ji se tre­ba iz­dvo­ji­ti iz spi­sa.

Iz is­ka­za vje­šta­ki­nje pro­iz­la­zi da ne­ke rad­nje ko­je je oba­vi­la ni­su bi­le po­kri­ve­ne na­lo­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.