U bol­ni­ci umro mu­ška­rac ko­jeg je no­žem ubo pu­nac

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Ivan A. (36) pre­mi­nuo je u sri­je­du uju­tro u bol­ni­ci u Na­ši­ca­ma, dva da­na na­kon što ga je 68-go­diš­njak ubo no­žem u le­đa. Kr­va­vi se obra­čun odi­grao u ku­ći u Uli­ci kra­lja To­mis­la­va u Vu­ko­jev­ci­ma kod Na­ši­ca oko 9 sa­ti. Žr­tva i na­pa­dač, ina­če nje­gov pu­nac, pr­vo su se po­sva­di­li. Ži­vje­li su, ka­žu mje­šta­ni, u is­tom dvo­ri­štu, ali u odvo­je­nim do­ma­ćins­tvi­ma, a raz­mi­ri­ce me­đu nji­ma bi­le su čes­te. Po­koj­nik je otac če­tve­ro dje­ce, a pu­nac je, go­vo­re u se­lu, sma­trao ka­ko mu zet ne skr­bi do­volj­no do­bro za svo­ju su­pru­gu i ma­li­ša­ne. Ivan A. us­pio je iz­a­ći na uli­cu i za­tra­ži­ti po­moć. Pre­ve­zen je u bol­ni­cu, no prog­no­ze ni­su bi­le do­bre. Pun­ca će is­tra­ži­te­lji te­re­ti­ti za uboj­stvo ia­ko su u po­čet­ku zlo­čin tre­ti­ra­li kao po­ku­šaj uboj­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.