Dos­ta mi je! Ras­pro­da­jem ci­je­lu far­mu muz­nih kra­va

Na­kon 40 go­di­na ra­da je­dan od se­ljač­kih vo­đa zbog ni­ske ot­kup­ne ci­je­ne mli­je­ka odus­ta­je od biz­ni­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Ipak, ne pla­ni­ra pot­pu­no odus­ta­ti od sto­čar­stva. Pre­ba­cu­je se na ov­čar­stvo, ku­pi­li su već sto­ti­njak ova­ca, a po­ku­šat će taj broj po­ve­ća­ti Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić – Dos­ta mi je, ras­pro­da­jem ci­je­lu svo­ju far­mu muz­nih kra­va! Te­ško mi je, mlje­kar­stvo mi je u sr­cu, ali ne mo­gu vi­še – za­va­pio je An­tun Las­lo, se­ljač­ki vo­đa i čel­nik Udru­ge OPG-ova Ži­vot. Na­kon toč­no 40 go­di­na kra­ve vi­še ne­će mu­ka­ti u nje­go­vim sta­ja­ma u Sat­ni­ci Đa­ko­vač­koj. Ru­ke di­že i je­dan od naj­u­por­ni­jih.

Od 1977. u mlje­kar­stvu

– Ci­je­ne su mli­je­ka pre­ni­ske, a ulaz­ni tro­ško­vi pre­vi­so­ki. Iz­nos od 2,60 ku­na za li­tru ni­je do­vo­ljan da bi­smo pre­ži­vje­li. Nuž­ne su mi­ni­mal­no tri ku­ne, i to da bi se pos­lo­va­lo s nu­lom. Mli­je­ko se u Hr­vat­sku uvo­zi, a na­še do­ma­će pod­cje­nju­je. Pro­s­vje­do­va­li smo, ža­li­li se, mo­li­li, ali uza­lud – objaš­nja­va Las­lo svoj po­tez ko­ji je ne­ma­lo iz­ne­na­dio nje­go­ve ko­le­ge. Mli­je­ko je na nje­go­voj far­mi “po­tek­lo” još dav­ne 1977. go­di­ne. Bi­la su to vre­me­na ka­da je “sva­ka li­tra u se­lu ima­la svo­ga kup­ca”. – I mo­ji su ro­di­te­lji ima­li de­se­tak kra­va pa sam od dje­tinj­stva ve­zan uz mlje­kar­stvo, a tu sam lju­bav pre­nio i na svo­ju dje­cu – pri­sje­ća se naš su­go­vor­nik. Od far­me ži­ve i o njoj se da­nas skr­be Las­lo­va dva si­na i nji­ho­ve su­pru­ge te jed­na za­pos­le­ni­ca. On je u mi­ro­vi­ni, ali po­ma­že ko­li­ko mo­že. An­tun Las­lo po­čeo je s 15 muz­nih kra­va, a u šta­la­ma ih je tre­nu­tač­no 50-ak. I sve su na pro­da­ju, baš kao i 20-ak ste­onih ju­ni­ca. Pro­izvo­de, us­po­red­be ra­di, 850 do 900 li­ta­ra mli­je­ka na dan. Re­kord im je pak bio 1300 li­ta­ra dnev­no. – Pro­da­li smo do­sad tek če­ti­ri kra­ve, u se­lo kod Kar­lov­ca. Zvao je još je­dan po­ten­ci­jal­ni ku­pac, iz Dal­ma­ci­je, ali je odus­tao. Sin je ogla­sio pro­da­ju na in­ter­ne­tu pa če­ka­mo – do­da­je Las­lo. Slab in­te­res za kup­nju ne ču­di ga jer je, ka­že, pro­pa­lo vi­še od 60.000 mlje­ka­ra u Hr­vat­skoj. – Ci­je­na je mli­je­ka u okru­že­nju slič­na na­šoj, no ta­moš­nji far­me­ri

Od far­me ži­ve i o njoj se da­nas bri­nu i dva Las­lo­va si­na i nji­ho­ve su­pru­ge

Iz­ne­na­đe­nje Po­tez An­tu­na Las­la iz­ne­na­dio je i nje­go­ve ko­le­ge. Pro­da­je 50-ak kra­va, za sa­da je us­pio pro­da­ti tek če­ti­ri, u se­lo kod Kar­lov­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.