Na Kor­ču­li re­sort s če­ti­ri zvjez­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Pr­vi gos­ti sti­žu 10. lip­nja, a uz mo­der­no oprem­lje­ne so­be na ras­po­la­ga­nju su im če­ti­ri ba­ze­na i tri res­to­ra­na Če­ti­ri pa­vi­ljo­na ho­te­li­jer­ske ku­će HTP Kor­ču­la, pre­ure­đe­na sa 75 mi­li­ju­na ku­na, sprem­na su za pr­ve gos­te ko­ji sti­žu 10. lip­nja. Tu­ris­tič­ko na­se­lje s ukup­no 180 so­ba ima če­ti­ri zvjez­di­ce, a i no­vo ime – Port funk­ci­oni­ra­ju. Ka­ko? Oči­to ima­ju ne­kak­ve po­ti­ca­je, skri­ve­ne pot­po­re ili fon­do­ve – pret­pos­tav­lja on. Ci­je­li je ži­vot pro­veo na far­mi, us­mje­rio je u tom prav­cu i po­tom­ke pa ne pla­ni­ra, ipak, pot­pu­no odus­ta­ti od sto­čar­stva. Pre­ba­cu­ju se na ov­čar­stvo. Ku­pi­li su već sto­ti­njak ova­ca, a po­ku­šat će tu broj­ku po­di­ći na od 200 do 250. Taj bi po­sao, nada se, mo­gao bi­ti is­pla­ti­vi­ji.

Os­ta­li bez sna­ge

– Plan nam je i to­vi­ti ju­nad, ali ne znam odak­le će­mo na­ba­vi­ti te­lad jer, ako ne­ma kra­va i mli­je­ka, ne­ma ni te­la­di. A za mlje­kar­stvo za­is­ta vi­še ne­ma­mo sna­ge – za­klju­ču­je. 9. Gos­ti­ma su na ras­po­la­ga­nju i če­ti­ri ba­ze­na te tri res­to­ra­na, a sve je osmiš­lje­no ta­ko da spo­ji kor­ču­lan­ske tra­di­ci­je s mo­der­nim tu­riz­mom. – Pro­jekt je dje­lo split­skog ar­hi­tek­ta Du­je Ka­li­ter­ne, a go­to­vo sav na­mje­štaj pro­izvod je TVIN-a iz Vi­ro­vi­ti­ce – ka­že Iva­na Ha­tva­lić, pred­sjed­ni­ca upra­ve HTP Kor­ču­le. U se­zo­ni će za­poš­lja­va­ti vi­še od 340 rad­ni­ka. sku­pe li­je­ko­ve, spe­ci­fič­nu hra­nu ko­ja mi je po­treb­na i pu­to­va­nja u bol­ni­cu u Zagreb – ka­že Ži­vić. Ple­me­ni­ti Bro­đa­nin ko­ji je u ži­vo­tu dao go­to­vo 70 li­ta­ra kr­vi pri­si­ljen je mo­li­ti do­bre lju­de da mu po­mog­nu ona­ko ka­ko je on pri­je ne­se­bič­no po­ma­gao dru­gi­ma. Na­kon ope­ra­ci­je, on i nje­go­va su­pru­ga Mi­li­ca bo­re se ka­ko bi po­kri­li sve ono što mu je po­treb­no za opo­ra­vak i ko­li­ko-to­li­ko nor­ma­lan ži­vot. Na­ža­lost, s nje­go­vom ma­lom mi­ro­vi­nom i kre­di­ti­ma to ide vr­lo te­ško. – Naj­ve­ći nam je pro­blem Du­ško­va pre­hra­na. On vi­še ne smi­je ni­šta jes­ti iz hlad­nja­ka, sva­ki dan mo­ram mu ku­po­va­ti svje­že na­mir­ni­ce. O pro­ble­mi­ma s od­las­ci­ma na pre­gle­de da i ne go­vo­rim – ka­že Mi­li­ca. Eki­pa Ra­di­ja 92 FM u su­rad­nji s Cr­ve­nim kri­žem i Brod­sko-po­sav­skom žu­pa­ni­jom za Du­ška je po­kre­nu­la hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju. – Du­šku je po­treb­na po­moć, ma­te­ri­jal­na, ali i ins­ti­tu­ci­onal­na. Ape­li­ra­mo na ljud­sko dos­to­jans­tvo i po­nos, jer dok ovak­vi lju­di tre­ba­ju me­dij­sku pot­po­ru još smo uvi­jek ne­do­volj­no ra­zvi­je­no druš­tvo – rek­la je Ire­na Vu­kas, ured­ni­ca ra­di­ja.

Iva­na Ha­tva­lić: Pro­jekt je dje­lo split­skog ar­hi­tek­ta Du­je Ka­li­ter­ne, a go­to­vo sav na­mje­štaj TVIN-a iz Ko­priv­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.