Broj­ni su do­ka­zi da te­ro­ris­te fi­nan­ci­ra Sa­udij­ska Ara­bi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pos­to­ji mno­go do­ka­za o spre­zi iz­me­đu Sa­udij­ske Ara­bi­je i te­ro­ris­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja kao što su Al-Qa’ida i ISIL. Zna se da je Sa­udij­ska Ara­bi­ja fi­nan­ci­ra­la i na­oru­ža­va­la sve dži­ha­dis­te i pri­pad­ni­ke ve­ha­bij­sko-se­le­fij­skih po­kre­ta ko­ji su se pri­dru­ži­li mu­dža­he­di­ni­ma u Af­ga­nis­ta­nu, ko­ji su do­la­zi­li iz ci­je­log svi­je­ta te su kas­ni­je stvo­ri­li Al-Qa’idu na če­lu s Osa­mom bin La­de­nom. Is­ti ti mu­dža­he­di­ni, na­kon za­vr­šet­ka ra­ta u Af­ga­nis­ta­nu, pre­ko hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja Al Ham­ne­in i Vi­so­ki sa­udij­ski ko­mi­tet, ko­je su pod in­ge­ren­ci­jom sa­udij­ske kra­ljev­ske obi­te­lji, bi­li su pre­ba­če­ni u BiH, a na­po­s­ljet­ku na is­ti na­čin i u Če­če­ni­ju. Da­nas go­to­vo sve vjer­ske objek­te u ko­ji­ma se pro­po­vi­je­da ve­ha­bij­sko­se­le­fij­ska ide­olo­gi­ja kak­vu ši­re ISIL i Al-Qa’ida, ka­ko na za­pa­du ta­ko i na Bal­ka­nu, fi­nan­ci­ra Sa­udij­ska Ara­bi­ja. Dža­mi­ja kra­lja Fah­da u Sa­ra­je­vu ko­ju su sa­gra­di­li Sa­udij­ci sma­tra se upo­ri­štem ve­ha­bi­ja. Što se ti­če ra­ta u Si­ri­ji i Ira­ku, ve­ći­na za­po­vjed­ni­ka ISIL-a upra­vo su Sa­udij­ci. Ta­ko­đer, go­to­vo sve na­oru­ža­nje ko­je je doš­lo u ru­ke Is­lam­ske dr­ža­ve, fi­nan­ci­ra­la je i or­ga­ni­zi­ra­la upra­vo Sa­udij­ska Ara­bi­ja. I hr­vat­sko oruž­je, ko­je je za­vr­ši­lo u ru­ka­ma ISIL-a u Si­ri­ji, ta­ko­đer je iš­lo pre­ko Sa­udij­ske Ara­bi­je ko­ja ga je i pla­ti­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.