SA­UDIJ­CI SE ZA­PRA­VO BO­JE IRA­NA KO­JI IH ŠIŠA BAŠ U SVE­MU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ro­bert Bu­ba­lo

Iza Trum­po­ve pr­ve tur­ne­je os­ta­la je pra­va pus­toš. Ras­tu­rio je NATO i G7, za­ra­tio sa “zlim” Ni­jem­ci­ma, odre­kao se sta­re do­bre Eu­ro­pe, ali naj­go­ri je po­sao ipak oba­vio na Bli­skom is­to­ku: ta­mo je, u mus­li­man­skom svi­je­tu, po­si­jao no­vo sje­me mrž­nje i raz­do­ra ko­je bi te na­ro­de mo­glo i uni­šti­ti. Od­lu­kom da Sa­udij­skoj Ara­bi­ji uru­či pok­lon – ti­su­će to­po­va, ten­ko­va, he­li­kop­te­ra, avi­ona, bom­bi, ba­ca­ča pla­me­na i tko zna još kak­vih sve ne ter­mi­na­to­ra – pro­izveo je rat­nu kli­mu kak­va je vla­da­la tri­de­se­tih go­di­na proš­lo­ga sto­lje­ća dok je Hi­tler po­di­zao svo­ju voj­sku. Wa­shin­g­ton je S. Ara­bi­ju još dav­no uzeo za sa­vez­ni­ka i Oba­ma je te­škom mu­kom, kroz šu­mu de­zin­for­ma­ci­ja, uvi­dio s kak­vim se zlom spet­lja­la “naj­ve­ća de­mo­kra­ci­ja”. Te­škom mu­kom uki­nuo je sank­ci­je Te­he­ra­nu i ti­me us­pos­ta­vio rav­no­te­žu iz­me­đu dvi­je mus­li­man­ske si­le – Ira­na či­ji su sta­nov­ni­ci Per­zi­jan­ci i ši­ji­ti, i Sa­udi­ja­ca ko­ji su Ara­pi i su­ni­ti. Po­tom je uvi­dio da Sa­udij­ci bes­ti­jal­no ra­za­ra­ju Je­men, gu­še sva­ku po­mi­sao na ljud­ska pra­va u vlas­ti­toj

Sa­udij­ci­ma je kri­la dao Trump ko­ji im je pro­dao to­li­ko oruž­ja da mo­gu ra­zo­ri­ti ci­je­li Bli­ski is­tok

zem­lji te da i da­lje upor­no spon­zo­ri­ra­ju gla­vo­sje­ke po irač­kim i si­rij­skim pus­ti­nja­ma. Iran je, s dru­ge stra­ne, upet­ljan u rat u Si­ri­ji, ali mu nit­ko ni­je do­ka­zao ve­ze s ISIL-om ili Al-Qa’idom jer se bo­re na stra­ni Assa­do­va re­ži­ma. Da­pa­če, ju­čer je i sam pos­tao žr­tva tih te­ro­ris­ta. Na­pad na Iran, kao i bes­kraj­no iro­nič­no sa­udij­sko uvo­đe­nje sank­ci­ja Ka­ta­ru, pod iz­li­kom da Ka­tar fi­nan­ci­ra te­ro­ri­zam, od­vr­tje­li su se čim je Trump pro­še­tao tom ru­tom. Sa­udij­ci su uda­ri­li na Ka­tar jer ta zem­lja ima bli­ske ve­ze s Ira­nom, a Riyad se očaj­nič­ki pla­ši Per­zi­ja­na­ca, nji­ho­ve obra­zo­va­ne mla­dos­ti, kul­tu­re, sve­mir­skog pro­gra­ma... Iran ih u sva­kom po­dru­čju šiša, čak i pod sank­ci­ja­ma stva­rao je oska­rov­ce i vr­hun­ske znans­tve­ni­ke, dok je Sa­udij­ska Ara­bi­ja, iz­u­zev u enor­m­nom naf­t­nom bo­gat­stvu, u sva­kom po­gle­du tre­će­raz­red­na dr­ža­va u ko­ju ne že­le ni iz­bje­gli­ce. Ni­je ni Ka­tar bez gri­je­ha, ali kad te S. Ara­bi­ja op­tu­ži za šu­ro­va­nje s te­ro­ris­ti­ma, to je ap­surd­no. Re­ci­mo, kao ka­da bi Ha­san­be­go­vić op­tu­žio Pr­go­me­ta za des­ni­ča­re­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.