Jav­ni dug pao 9,2 pos­to, na 288,5 mi­li­jar­di ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (ab/pd)

Kra­jem ve­lja­če na go­diš­njoj ra­zi­ni dug pao, a na mje­seč­noj do­ma­ći dug po­ras­tao za 3,1 ml­rd. ku­na Jav­ni dug kra­jem ve­lja­če do­seg­nuo je 288,5 mi­li­jar­di ku­na, 1,2 mi­li­jar­de ku­na ma­nje ne­go la­ni či­me je nas­tav­ljen trend pa­da za­po­čet u ožuj­ku 2016., po­da­ci su Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke. Na mje­seč­noj ra­zi­ni za­bi­lje­žen je rast du­ga (+0,7%), uglav­nom do­ma­ćeg ko­ji je kra­jem ve­lja­če po­ras­tao za 3,1 mi­li­jar­du ku­na. U RBA is­ti­ču da je to po­s­lje­di­ca iz­da­nja dva­ju do­ma­ćih obvez­ni­ca po­čet­kom ve­lja­če od 8,5 mi­li­jar­di ku­na ko­ja su pre­ma­ši­la dos­pi­je­ća od 5,5 mi­li­jar­di ku­na. Taj je skok ubla­žen pa­dom vanj­skog za­du­že­nja za 957 mi­li­ju­na ku­na, 0,9 % u od­no­su na si­je­čanj. Pad ukup­nog jav­nog du­ga po­s­lje­di­ca je snaž­nog pa­da vanj­skog du­ga od 10,8 mi­li­jar­di ku­na, čak 9,2 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, po­jaš­nja­va­ju u RBA. Udio do­ma­ćeg du­ga u jav­nom po­ve­ćan je za 3,6 pos­tot­nih bo­do­va na 63,2%. Vi­so­ki tro­ško­vi ser­vi­si­ra­nja i da­lje će pri­ti­ska­ti pro­ra­čun, ka­žu u RBA.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.