Je li tvit sru­šio vla­du Plen­ko­vić – Vr­do­ljak?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Iz Plen­ko­vi­će­va i Vr­do­lja­ko­va ku­ta, bi­la je to po­nu­da ko­je se ne mo­že od­bi­ti – s jed­ne stra­ne HNS-u je na stol na­ba­cio “sve što bi mo­gli po­že­lje­ti”, a s dru­ge re­pe­ti­rao i zvuč­no u ci­jev uba­cio pri­jet­nju br­zih iz­bo­ra na ko­ji­ma bi “na­rod­nja­ci” u so­lo nas­tu­pu sa­svim iz­vjes­no iz­gu­bi­li dvi­je tre­ći­ne mjes­ta ko­ja sa­da ima­ju. Iz ku­ta pak pro­sječ­nog “des­nog” ha­de­ze­ov­ca, bi­la je to ne­mo­ral­na po­nu­da ko­rum­pi­ra­noj an­ti­hr­vat­skoj stran­ci s ko­jom ne tre­ba ni­ti sje­di­ti s is­te stra­ne sto­la, a ka­mo­li gra­di­ti za­jed­nič­ku Vla­du. Či­nje­ni­ca da je baš taj i ta­kav nji­ma omrz­nu­ti HNS, ko­ji pak još go­re mis­li o nji­ma, od­bio po­nu­du iza ko­je je “100 pos­to” stao ci­je­li vrh HDZ-a, sad čak i Ves­nu Pu­sić u nji­ho­vim oči­ma či­ni vje­ro­dos­toj­ni­jom od nji­ho­va li­de­ra Plen­ko­vi­ća ko­je­ga op­tu­žu­ju za iz­daj­nič­ko od­v­la­če­nje stran­ke uli­je­vo! Plen­ko­vić je ovim po­te­zom de­fi­ni­tiv­no iz­gu­bio i još je­dan dio des­nog kri­la stran­ke, no, to oči­to jest bio dio pla­na. Ko­li­ko god se nji­ma či­ni­lo da je HNS-ova od­bi­je­ni­ca sra­mo­ta od ko­je se HDZ ni­kad ne­će opra­ti, oni ni­su svjes­ni da je Plen­ko­vić na ovaj na­čin ši­rem bi­rač­kom po­li­tič­kom cen­tru de­mons­tri­rao da je spre­man po­du­ze­ti sve što je nuž­no ka­ko

Li­der bi osje­tio tre­nu­tak u ko­jem mo­ra od­ba­ci­ti kal­ku­lant­stvo i iz­rav­no se obra­ti­ti na­ci­ji, uz od­mje­re­ni na­ci­onal­ni na­boj is­kre­no za­tra­ži­ti čvr­stu po­dr­šku za prev­la­da­va­nje ovog raz­dob­lja ko­je će bi­ti pre­sud­no za de­fi­ni­ra­nje hr­vat­ske bu­duć­nos­ti

bi HDZ (p)os­tao cen­tris­tič­ki epi­cen­tar po­li­tič­kih zbi­va­nja za slje­de­ća de­set­lje­ća. On je po­nu­dom HNS-u po­ru­čio da je spre­man u ime in­te­re­sa na­ci­je pri­je­ći pre­ko ide­olo­ških su­prot­nos­ti te po­du­ze­ti sve za sta­bil­nost vlas­ti i iz­bje­ga­va­nje pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra. No, sad kad je po­nov­no pred zi­dom, ko­li­ko još mo­že i smi­je odu­gov­la­či­ti? Pri­mjer bri­tan­ske pre­mi­jer­ke po­ka­zu­je ko­li­ko je la­ko pro­koc­ka­ti pred­nost. Na­kon de­bak­la s HNS-om, učin­ko­vi­to odr­ža­va­nje ma­njin­ske vla­de či­ni se još ma­nje iz­gled­nim pa je pi­ta­nje je li išta od svih tih stra­te­gi­ja Plen­ko­vi­ću stvar­no bi­lo po­treb­no. Re­zul­ta­ti lo­kal­nih iz­bo­ra do­ka­zu­ju: da se od­mah ta­da od­lu­čio iz­i­ći na na­ci­onal­ne i lo­kal­ne iz­bo­re, da­le­ko uvjer­lji­vi­je bi po­meo po­li­tič­ke pro­tiv­ni­ke, ko­ji ne bi do­bi­li šan­su re­or­ga­ni­zi­ra­ti se. Pra­vi li­der osje­tio bi tre­nu­tak u ko­jem mo­ra od­ba­ci­ti kal­ku­lant­stvo te se iz­rav­no obra­ti­ti na­ci­ji, uz od­mje­re­ni na­ci­onal­ni na­boj “oči u oči”, ljud­ski, is­kre­no za­tra­ži­ti čvr­stu po­dr­šku za prev­la­da­va­nje ovog raz­dob­lja ko­je će bi­ti pre­sud­no za de­fi­ni­ra­nje hr­vat­ske bu­duć­nos­ti, pa i du­go­roč­ne op­s­toj­nos­ti na­ci­je. Mo­žda i da­lje ni­je pre­kas­no. Na­ža­lost, on je zi­he­ra­ški kre­nuo u za­ku­lis­ne igre s pre­vrt­lji­vim po­li­tič­kim part­ne­ri­ma. Mo­že li i smi­je li ije­dan ra­zu­man i od­go­vo­ran po­li­ti­čar vje­ro­va­ti čo­vje­ku ko­ji će 1001. put po­no­vi­ti da ne­će u Vla­du s HDZ-om, a iza za­vje­sa pre­dvo­di­ti pres­la­gi­va­nje te vla­de? Ko­ji is­to­vre­me­no skup­lja pot­pi­se za opo­ziv i za oču­va­nje te is­te Vla­de? Od po­li­ti­ča­ra baš i ne oče­ku­je­mo ci­je­lu is­ti­nu, ne­ka­ko po­dra­zu­mi­je­va­mo da je sa­vi­ja­ju pre­ma vlas­ti­tim po­tre­ba­ma, ali ne oče­ku­je­mo ni­ti ta­ko dr­sku laž. Ko­li­ko pu­ta dnev­no nam je Ivan Vr­do­ljak pro­tek­lih mje­se­ci u oči li­ce­mjer­no sla­gao? Nje­mu oči­to vi­še ne smi­je­mo tek ta­ko po­vje­ro­va­ti ni­ti ko­li­ko je sa­ti, ali mno­go je važ­ni­je da do­la­zi u pi­ta­nje i vje­ro­dos­toj­nost pre­mi­je­ra ko­ji je sud­bi­nu svo­je Vla­de, pa ta­ko i do­bar ko­mad hr­vat­ske bu­duć­nos­ti bio spre­man da­ti u ru­ke ta­ko dvo­lič­nog i la­ž­lji­vog ko­ali­cij­skog part­ne­ra. Be­smis­li­ca je objaš­nje­nje da se Vr­do­ljak bo­jao na vri­je­me ot­kri­ti kar­te svo­jim bi­ra­či­ma, jer u HNS-ovoj ut­vr­di Va­ra­ždi­nu do no­gu ih je po­tu­kao po­vrat­nič­ki kaž­nje­nič­ki dvo­jac Ča­čić – Če­hok, ko­ji je otvo­re­no po­dr­žao Plen­ko­vi­će­vu Vla­du. Ne, Vr­do­ljak se oči­to oprav­da­no bo­jao ra­zot­kri­ti ra­to­bor­nom vr­hu svo­je stran­ke! No, je­dan pre­ura­nje­ni iz­daj­nič­ki noć­ni tvit bio je do­vo­ljan za pra­vo­vre­me­nu uz­bu­nu ne­pri­ja­te­lja tog pak­ta, ko­ji su na kon­cu i abor­ti­ra­li ko­ali­ci­ju Plen­ko­vić – Vr­do­ljak ne­po­sred­no pri­je po­ro­da. Na Plen­ko­vi­će­vu sre­ću, s pro­tiv­nič­ke stra­ne na­la­zi se ta­ko amor­f­na na­ku­pi­na ka­drov­ski po­ha­ra­nih stra­na­ka, ne­su­vis­lih po­li­tič­kih ide­ja i am­bi­ci­ja, da bi ga re­al­no mo­gao ugro­zi­ti je­di­no ma­sov­ni sa­mo­ubi­lač­ki na­gon sli­čan ono­me ko­ji je gra­đa­ne Spli­ta tje­rao da uma­lo po­nov­no iz­a­be­ru Želj­ka Ke­ru­ma. Za­hva­li­mo Spu­žvi Bo­bu, no evo pri­mje­ra da mo­že i go­re od to­ga: “Tre­ba ini­ci­ra­ti in­du­ci­ra­nu ko­mu, od­nos­no ban­krot dr­ža­ve. Tre­ba stra­nim vje­rov­ni­ci­ma re­ći da ni­smo spo­sob­ni ser­vi­si­ra­ti obve­ze i da nas če­ka­ju s našim du­go­vi­ma pet do de­set go­di­na dok ne udah­ne­mo zra­ka i re­kons­tru­ira­mo se kao dr­ža­va,” svje­ža je iz­ja­va Kre­ši­mi­ra Be­lja­ka ko­ja ula­zi u an­to­lo­gi­ju po­li­tič­ke lu­dos­ti. Se­ljak Be­ljak ni­je os­tao na to­me, ne­go je us­t­vr­dio da se s njim pot­pu­no sla­že i Ber­nar­dić te da će njih dvo­ji­ca to ugra­di­ti i u svoj iz­bor­ni pro­gram. Eto za­što New­sbar u ovak­voj zem­lji ne­ma ni­kak­vog smis­la, jer što mo­že bi­ti lu­đe od to­ga da se na osva­ja­nje vlas­ti spre­ma­ju dva po­li­ti­ča­ra či­ji će služ­be­ni pro­gram bi­ti svjes­no obe­ća­nje – hit­nog ban­kro­ta dr­ža­ve!

Na Plen­ko­vi­će­vu sre­ću, s pro­tiv­nič­ke stra­ne na­la­zi se ta­ko amor­f­na na­ku­pi­na ka­drov­ski po­ha­ra­nih stra­na­ka, ne­su­vis­lih po­li­tič­kih ide­ja i am­bi­ci­ja, da bi ga re­al­no mo­gao ugro­zi­ti je­di­no ma­sov­ni sa­mo­ubi­lač­ki na­gon sli­čan ono­me ko­ji je gra­đa­ne Spli­ta tje­rao da uma­lo po­nov­no iz­a­be­ru Želj­ka Ke­ru­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.