Agro­ko­rov pu­za­ju­ći “pred­ste­čaj” pro­uz­ro­čit će re­ce­si­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Rat­ko Bo­ško­vić

Mno­gi naj­ve­ći ste­ča­je­vi “s pre­us­tro­jem” u po­vi­jes­ti, po­put onog Ge­ne­ral Mo­tor­sa iz 2009., pro­ve­de­ni su u sa­mo mje­sec da­na

Š to iz­van­red­na upra­va u Agro­ko­ru du­lje tra­je, to je strah gra­đa­na da će Agro­kor pro­pas­ti sve ve­ći. Što gra­đa­ni vi­še stre­pe, to se vi­še sus­te­žu od po­troš­nje, to vi­še no­va­ca stav­lja­ju na stra­nu, za cr­ne da­ne. Što gra­đa­ni ma­nje tro­še, to po­du­ze­ća ma­nje pro­da­ju, to je ma­nje no­va­ca za pla­ća­nje do­bav­lja­ča, za osob­ne do­hot­ke i inves­ti­ci­je. Što po­du­ze­ća ma­nje za­ra­đu­ju, to dr­ža­va ima ma­nje no­va­ca za pla­će svo­jih za­pos­le­ni­ka... Pro­teg­ne li se tak­va si­tu­aci­ja dva kvar­ta­la, na­zi­va se re­ce­si­jom. I upra­vo se to sa­da do­ga­đa Hr­vat­skoj: Eu­ros­ta­to­vi po­da­ci o pa­du hr­vat­ske osob­ne po­troš­nje u trav­nju od go­le­mih 2,1 pos­to, naj­ve­ćem u Eu­rop­skoj uni­ji, go­vo­re da će Agro­ko­rov “pred­ste­čaj” go­to­vo si­gur­no Hr­vat­skoj pro­uz­ro­či­ti re­ce­si­ju i da je ve­ći­na pro­cje­na Agro­ko­ro­vih re­flek­si­ja na hr­vat­sku eko­no­mi­ju, od Vla­di­nih, pre­ko HNB-ovih do neo­vis­nih ana­li­ti­ča­ra, opet bi­la po­greš­na. U si­tu­aci­ja­ma u kak­voj se na­šao i Agro­kor br­zi­na rje­ša­va­nja kri­ze uvi­jek je pre­sud­na za ma­kro­eko­no­mi­ju. Mno­gi naj­ve­ći ste­ča­je­vi “s pre­us­tro­jem” u po­vi­jes­ti, po­put onog Ge­ne­ral Mo­tor­sa iz 2009., s du­gom od 173 mi­li­jar­de dolara, ta­da 900 mi­li­jar­di ku­na, ni­su slu­čaj­no pro­ve­de­ni u sa­mo mje­sec da­na. Odu­gov­la­če­nje s pre­us­tro­jem do­dat­no je opas­no u za­pet­lja­noj, ne­jas­noj i na­po­la de­fi­ni­ra­noj prav­noj i eko­nom­skoj kons­truk­ci­ji u ko­ju je Agro­kor stav­ljen si­lom za­ko­na. Ve­ći dio ono­ga što se do­ga­đa u tak­vim okol­nos­ti­ma gra­đa­ni mo­gu saz­na­ti iz me­di­ja, dio mo­gu nas­lu­ti­ti, a os­ta­lo mo­gu pret­pos­ta­vi­ti s vi­so­kom vje­ro­jat­noš­ću. Ta­ko Agro­ko­rom uprav­lja Vla­din po­vje­re­nik, ali oči­to je da se on ne mo­že odu­pri­je­ti pri­tis­ci­ma i in­te­re­si­ma naj­ve­ćih kre­di­to­ra pa je za jed­no­ga od di­rek­to­ra u Agro­kor do­šao i Zvo­ni­mir Mr­šić, ko­je­ga su ru­ske ban­ke že­lje­le u kon­cer­nu još kad su o to­me pre­go­va­ra­le s Ivi­com To­do­ri­ćem. Pa se sa­da svi ču­de ot­kud SDP-ovac u HDZ-ovu gni­jez­du. Is­to ta­ko, bu­du­ći da je u pi­ta­nju ve­lik no­vac, Agro­ko­ro­va iz­van­red­na upra­va ne mo­že bi­ti imu­na na pod­zem­ne na­sr­ta­je fi­nan­ci­ja­ša ko­ji že­le po­vra­ti­ti što ve­ći dio svo­je­ga ulo­ga, ili pak u Agro­ko­ru vi­de do­bru pri­li­ku za špe­ku­la­tiv­ne su­per­pro­fi­te. Ne tre­ba ni naj­ma­nje sum­nja­ti da “le­ši­nar­ski” inves­ti­cij­ski fon­do­vi, ko­ji u Hr­vat­sku do­la­ze pre­ko slo­ven­skih zas­tup­ni­ka, ne­će pre­za­ti ni od pri­jet­nji, ni od ucje­na, ni od mi­ta da svoj ulog od 35 pos­to na­pla­te 110 pos­to. Pri­tom go­vo­ri­mo sa­mo o naj­krup­ni­jim iz­no­si­ma, dok ro­va­re­nju i igra­ma is­pod sto­la da se pre­ko re­da na­pla­te oni ma­nji, mje­nič­ni, rob­ni i slič­ni du­go­vi, si­gur­no ne­će bi­ti kra­ja. Za to vri­je­me Agro­ko­ro­va pro­izvod­na po­du­ze­ća os­ta­ju bez obrt­nog ka­pi­ta­la i re­pro­ma­te­ri­ja­la pa ra­de s tre­ći­nom ka­pa­ci­te­ta, a oni ko­ji bi bi­li na j za­in­te­re­si­ra­ni j ih da osi­gu­ra­ju no­vac za pro­izvod­nju, vje­rov­ni­ci i kre­di­tor iko­ji su­de fac­to vlas­ni­ci, ne mo­gu to uči­ni­ti jer ni­ka­ko da do­bi­ju pra­vo nad­zo­ra tro­še­nja svo­jih no­vih ulo­ga. Po­seb­no bi za Agro­kor i Hr­vat­sku mo­glo bi­ti po­gub­no to što je dio vje­rov­ni­ka i in­te­res­nih sku­pi­na pri­tom do­bio pri­li­ku pri­pre­ma­ti raz­bi­ja­nje i po­je­di­nač­nu ras­pro­da­ju di­je­lo­va Agro­ko­ro­vih teh­no­lo­ških la­na­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.