Po­di­za­nje kva­li­te­te tu­ris­tič­ke us­lu­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma se sus­tav­no i plan­ski pri­pre­mi­lo za ovu tu­ris­tič­ku go­di­nu, bez ob­zi­ra na sil­ne pro­ble­me s manj­kom rad­ne sna­ge. Umjes­to pa­ni­ke i raz­bi­ja­nja gla­ve o to­me ka­ko da­lje, nad­lež­na ins­ti­tu­ci­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ve­za­na uz tu­ris­tič­ki sek­tor nas­ta­vi­la je pro­vo­di­ti je­dan od po­te­za ko­ji sva­ka­ko mo­že­mo na­zva­ti te­me­ljem za bu­duć­nost. Uz naj­a­ve o lak­šoj prek­va­li­fi­ka­ci­ji, edu­ka­ci­ji i pro­jek­ti­ma fi­nan­ci­ra­ni­ma od stra­ne Mi­nis­tar­stva, ono naj­z­na­čaj­ni­je mo­žda jest od­lu­ka iz pro­sin­ca proš­le go­di­ne o to­me da se sti­pen­di­ra čak 245 uče­ni­ka ko­ji se obra­zu­ju za ugos­ti­telj­sko-tu­ris­tič­ka za­ni­ma­nja i za­ni­ma­nja ve­za­na uz ra­zvoj po­seb­nih obli­ka tu­riz­ma. S ob­zi­rom da je od 2008. pa sve do da­nas sti­pen­di­ra­no njih 932, ovih 245 nad­ma­šu­je pro­sjek, či­me se po­t­vr­đu­je do­dat­ni na­por Mi­nis­tar­stva da po­bolj­ša kva­li­te­tu us­lu­ge. Za­to je i na­mi­je­nje­no 1,5 mi­li­ju­na ku­na u ove svr­he. Na­rav­no, ova­kav po­tez do­dat­no mo­ti­vi­ra uče­ni­ke pa se tru­de os­tva­ri­va­ti što bo­lje re­zul­ta­te, sve s ci­ljem da osi­gu­ra­ju sti­pen­di­je, ali i ima­ju po­sao čim za­vr­še s obra­zo­va­njem. Po­sao u ko­jem se već ti­je­kom obra­zo­va­nja mo­gu eta­bli­ra­ti pa na­kon nje­ga do­la­ze na rad­no mjes­to s is­kus­tvom, po­što­va­njem pos­lo­dav­ca, ali i ko­le­ga. Ta­ko ne­što u Hr­vat­skoj ne­ma bi­lo tko i pri­li­ku ko­ja se nu­di naj­bo­lje je obje­ruč­ke pri­hva­ti­ti. Jer, kva­li­tet­ni rad­ni­ci u tu­riz­mu te­melj su nas­tav­ka ras­ta i ra­zvo­ja tu­riz­ma, a upra­vo kroz ovaj pro­gram po­ti­če se obra­zo­va­nje stu­de­na­ta i uče­ni­ka stru­kov­nih za­ni­ma­nja te im se na taj na­čin da­je do zna­nja ko­li­ko su važ­ni i po­treb­ni. Ra­di se ta­ko­đer i na ra­zvi­ja­nju cen­ta­ra kom­pe­ten­ci­ja ko­je će se fi­nan­ci­ra­ti sred­stvi­ma Eu­rop­ske uni­je. Iz fon­do­va će bi­ti mo­gu­će fi­nan­ci­ra­nje re­gi­onal­nih cen­ta­ra ko­ji­ma će se mo­der­ni­zi­ra­ti stru­kov­no obra­zo­va­nje za tu­ri­zam i ugos­ti­telj­stvo u skla­du s po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da te će se sa­mim ti­me po­di­ći nje­go­va kva­li­te­tu u svr­hu po­ve­ća­nja za­poš­lji­vos­ti uče­ni­ka, kao i mo­guć­nos­ti za dalj­nje obra­zo­va­nje. Kon­kret­no, kad se go­vo­ri o mo­der­ni­za­ci­ji i fi­nan­ci­ra­nju pr­vens­tve­no se mis­li na sti­pen­di­je jer njih zas­lu­žu­ju sa­mo naj­bo­lji uče­ni­ci i stu­den­ti, oni s am­bi­ci­ja­ma i jas­nim pla­no­vi­ma za bu­duć­nost. Njih Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma osi­gu­ra­va u su­rad­nji s ho­te­li­ma, kam­po­vi­ma, tu­ris­tič­kim agen­ci­ja­ma i žu­pa­nij­skim obrt­nič­kim ko­mo­ra­ma, na na­čin da po­kri­va 50 pos­to iz­no­sa sti­pen­di­je, a os­ta­tak os­ta­li su­di­oni­ci. Na te­me­lju na­ve­de­nog pro­gra­ma uče­ni­ci ima­ju pra­vo na mak­si­mal­no do 500 ku­na mje­seč­ne sti­pen­di­je, i to od 1. ruj­na te­ku­će do 30. lip­nja idu­će go­di­ne, a stu­den­ti na mak­si­mal­no do 800 ku­na, od 1. ruj­na te­ku­će do 31. ko­lo­vo­za idu­će go­di­ne. I naj­vi­še se u ci­je­lu pri­ču od su­di­oni­ka ko­ji po­kri­va­ju po­lo­vi­cu sti­pen­di­ja uklju­čio ho­tel­ski la­nac Va­la­mar Ri­vi­era jer od­lu­či­li su sti­pen­di­ra­ti 217 uče­ni­ka, ve­ći­nom ku­ha­ra. Ta­ko­đer, 78 sti­pen­dis­ta ove go­di­ne do­bi­lo je po­sao u Va­la­mar Ri­vi­je­ri. - Svim našim za­pos­le­ni­ci­ma Va­la­mar nu­di vr­lo kon­ku­rent­ne i atrak­tiv­ne uvje­te ra­da kao i ve­li­ke mo­guć­nos­ti ra­zvo­ja ka­ri­je­re. Pro­sječ­na pla­ća u Va­la­ma­ru za 2016. go­di­nu bi­la je ve­ća za 29 pos­to od pro­sje­ka tu­ris­tič­kog sek­to­ra u Hr­vat­skoj, a za šest pos­to ve­ća od pro­sječ­ne pla­će na ra­zi­ni Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Ta­ko­đer, ima­mo čak 17 raz­li­či­tih pro­gra­ma na­gra­đi­va­nja - ka­za­li su za Ve­čer­nji list u Va­la­ma­ru pa nas­ta­vi­li: - Važ­no je ujed­no is­tak­nu­ti ka­ko Va­la­mar Ri­vi­era od 1. lip­nja svim svo­jim stal­nim i se­zon­skim za­pos­le­ni­ci­ma osi­gu­ra­va mi­ni­mal­ni mje­seč­ni ne­to pri­mi­tak od če­ti­ri ti­su­će ku­na, či­me ova vo­de­ća tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja još jed­nom po­t­vr­đu­je svo­ju čvr­stu po­zi­ci­ju jed­nog od naj­kon­ku­rent­ni­jeg i naj­po­želj­ni­jeg pos­lo­dav­ca u Hr­vat­skoj. Ia­ko se za vi­še pla­će i bo­lji imidž tu­ris­tič­kih za­ni­ma­nja tre­ba pok­lo­pi­ti još po­dos­ta raz­nih okol­nos­ti i mje­ra, a u to­me ne mo­gu su­dje­lo­va­ti dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je sa­me, po­zi­tiv­no je što se ne pre­ki­da prak­sa sti­pen­di­ra­nja uče­ni­ka i stu­de­na­ta ko­ji se ško­lu­ju za ugos­ti­telj­sko-tu­ris­tič­ka za­ni­ma­nja. Ti­me ih se sa­mo do­dat­no po­pu­la­ri­zi­ra. Ujed­no, ta­ko se i bu­di nada te po­ka­zu­je mla­di­ma da ipak ima bu­duć­nos­ti za njih u Hr­vat­skoj. Baš kroz tu­ris­tič­ki sek­tor, ko­ji je s prog­no­zi­ra­nih 75 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da za ovu go­di­nu uvjer­lji­vi po­kre­tač hr­vat­skog gos­po­dar­stva, a to sva­ka­ko tre­ba vred­no­va­ti i ko­ris­ti­ti na pra­vi na­čin. Sti­pen­di­je su sva­ka­ko do­bar po­če­tak za to i ne­ka ih bu­de što vi­še jer to auto­mat­ski zna­či vi­še kva­li­tet­nih rad­ni­ka, kva­li­tet­ni­ju us­lu­gu i po­vra­tak gos­ti­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.