Hol­lywo­od je na­učio da že­ne ne slu­že sa­mo za vi­zu­al­nu ra­zo­no­du

“Won­der Wo­man” do­ka­zu­je da žen­ski lik mo­že no­si­ti su­per­ju­nač­ki film

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­ja Car

Ki­no­hi­tom ko­ji je u pr­vom vi­ken­du emi­ti­ra­nja za­ra­dio 223 mil. dolara Pat­ty Jen­kin upi­sa­la se u po­vi­jest kao pr­va re­da­te­lji­ca ko­joj je to us­pje­lo ma­ja.car@ve­cer­nji.net Za­ra­di­la je no­va hol­lywo­od­ska he­ro­ina sve epi­te­te, od us­po­red­bi s na­oru­ža­nom Štrum­p­fe­tom i kli­še­izi­ra­nom ko­ke­tom u sa­do-ma­zo ok­lo­pu do is­tin­ske rat­ni­ce vri­jed­ne div­lje­nja jer je stri­pov­ski lik vjer­no pres­li­ka­la na ve­li­ko plat­no. No ka­da go­vo­ri­mo o ak­tu­al­nom ki­no­hi­tu “Won­der Wo­man”, dru­goj film­skoj adap­ta­ci­ji is­to­ime­nog stri­pa, ko­ji je sa­mo u Hr­vat­skoj u pr­vom vi­ken­du pri­ka­zi­va­nja gle­dao 10.351 gle­da­telj, či­nje­ni­ca je da je za­pe­ča­tio niz po­vi­jes­nih mo­me­na­ta po ko­ji­ma ula­zi u film­sku po­vi­jest. Za po­če­tak Hol­lywo­od ko­nač­no ima od­li­čan film sa že- nom u glav­noj ulo­zi su­per­ju­na­ka. I re­ži­ra­la ga je že­na – Pat­ty Jen­kins ko­ja je k to­me sa za­ra­dom od 223 mi­li­ju­na dolara u svi­je­tu, od če­ga sa­mo 100,5 mi­li­ju­na u Ame­ri­ci, pos­ta­la pr­va re­da­te­lji­ca s naj­ve­ćom za­ra­dom od vi­kend-otva­ra­nja ne­kog fil­ma u po­vi­jes­ti.

Za­bra­na u Li­ba­no­nu

Ka­da se spo­mi­nju ovi po­da­ci, u po­za­di­ni kao da se ču­je zvuk otva­ra­nja šam­panj­skih bo­ca jer je Hol­lywo­od ko­nač­no od­lu­čio raz­bi­ti stak­le­nu ogra­du ko­ja že­ne u bran­ši dr­ži u dru­gom pla­nu, no ža­los­no je što se to do­ga­đa tek lje­ta Gos­pod­njeg 2017., a nas­tav­lja ta­mo gdje je ne­dav­no bi­la So­fia Cop­po­la osvo­jiv­ši na­gra­du za naj­bo­lju re­da­te­lji­cu za film “The Be­gu­iled” u Can­ne­su. Bi­lo bi sve u re­du da ti­me Sop­hia ni­je pos­ta­la tek dru­ga že­na u po­vi­jes­ti ko­joj je to us­pje­lo od 1939., od ka­da fes­ti­val pos­to­ji, a 56 go­di­na na­kon tri­jum­fa Ju­li­je Sol­nt­se­ve. Zgo­dan je po­da­tak Hol­lywo­od Re­por­te­ra da je 52 pos­to pu­bli­ke ko­ja do­la­zi film po­gle­da­ti – žen­sko, što je kon­kret­no u Aus­ti­nu eska­li­ra­lo pro­s­vje­dom mu­ška­ra­ca jer to do­živ­lja­va­ju sek­sis­tič­kim. Ka­ko god, či­ni se da Hol­lywo­od kre­će u no­vom smje­ru jer lik Won­der Wo­man snaž­no je de­fi­ni­ran i ru­ši ste­re­oti­pe ju­na­ki­nja kre­ira­nih is­klju­či­vo za vi­zu­al­no za­do­volj­stvo gle­da­te­lja. Za­bra­njen je, pri­mje­ri­ce, u Li­ba­no­nu, i to ne zbog ne­ke ne­po­ćud­nos­ti, već za­to što je Gal Ga­dot, ko­ja glu­mi nas­lov­nu rat­ni­cu bo­žan­skog po­ri­jek­la, Iz­ra­el­ka ko­ja je od­s­lu­ži­la iz­ra­el­sku voj­nu služ­bu. Dak­le, i u iz­bo­ru glu­mi­ce re­da­te­lji­ca je pa­zi­la na fi­ne­se pa ni­je an­ga­ži­ra­la pr­sa­tu lje­po­ti­cu ro­đe­nu za po­zi­ra­nje, već že­nu od kr­vi i me­sa ko­ja tr­či, ja­še, tu­če se i ubi­ja – bez ka­ska­de­ra. Pre­dvod­ni­ca te no­ve ge­ne­ra­ci­je snaž­nih žen­skih li­ko­va sa sta­vom je Kat­niss Ever­de­en iz “Iga­ra gla­di” ko­ju je od­glu­mi­la Jen­ni­fer Lawren­ce. Li­še­na sek­su­al­nos­ti, pa­met­na i bor­be­na s po­kri­ćem, gle­da­ju­ći ju po­či­nju je ci­je­ni­ti i pri­pad­ni­ci naj­mi­zo­gi­ni­jih sku­pi­na. Jed­na je de­fi­ni­tiv­no i Ma­jor (Scar­lett Jo­han­sson) iz “Du­ha u ok­lo­pu”, fil­ma ba­zi­ra­nog na me­đu­na­rod­no priz­na­tom SF nas­li­je­đu, ja­pan­skom ani­mi­ra­nom fil­mu iz 1995. ko­ji je re­ži­rao Ma­mo­ru Oshii pre­ma is­to­ime­noj man­gi iz 1991. Ne­mo­gu­će je tu ne spo­me­nu­ti i Har­ley Qu­inn (Mar­got Rob­bie) iz “Su­ici­de Squ­ada” ko­ja, ia­ko ni­je glav­na ju­na­ki­nja, auto­ri­tar­nom sna­gom i is­kon­skom shi­zo­fre­ni­jom na­dras­ta sve svo­je mu­ške ko­le­ge.

Te­ško rje­ši­va bit­ka

Re­zi­me: “Won­der Wo­man” film je ko­ji zas­lu­žu­je pre­po­ru­ku, ba­cio je no­vu svje­tlost na re­da­te­lji­ce ko­ji­ma ni­je nuž­no mjes­to u ro­man­tič­nim ko­me­di­ja­ma, a film­sku kri­ti­ku uvje­rio da film o že­na­ma su­per­he­ro­ji­ma ni­je uvi­jek ble­sav i re­do­vi­ti gu­bit­nik če­mu u pri­log ide i po­da­tak s por­ta­la Rot­ten To­ma­to­es na ko­jem je od 124 kri­ti­ke njih 117 po­hval­nih. A što se ti­če ove mu­ško-žen­ske bit­ke u od­no­su sna­ga... baš kao što lik iz fil­ma u jed­nom mo­men­tu ka­že: “Svi ima­mo svo­je bit­ke, no ni­su sva­či­je na pr­voj cr­ti fron­te”, ta­ko se i ova sa­da vo­di u svi­je­tu fil­ma, sutra tko zna gdje, uvi­jek je pri­sut­na, ali te­ško rje­ši­va.

U ple­ja­di no­vih ju­na­ki­nja je i sjaj­na Ma­jor iz “Du­ha u ok­lo­pu” Har­ley Qu­inn iz “Su­ici­de Squ­ada” na­dras­ta sve mu­ške li­ko­ve

No­vu ge­ne­ra­ci­ju ja­kih li­ko­va za­po­če­la je Kat­niss iz “Iga­ra gla­di”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.