Mic­ha­el Mo­ore po­ma­že ame­rič­kim zvi­žda­či­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

tki­va ko­je se, una­toč broj­nim ke­mo­te­ra­pi­ja­ma, i da­lje vra­ća. Ni­ko­la po­nov­no pri­ma ke­mo­te­ra­pi­ju i na­kon to­ga mo­ra na tran­s­plan­ta­ci­ju ma­tič­nih sta­ni­ca, je­di­nu pre­os­ta­lu op­ci­ju za oz­drav­lje­nje. Pr­vi po­ten­ci­jal­ni do­no­ri bi­li su čla­no­vi obi­te­lji 31-go­diš­njeg spor­ta­ša ro­dom iz Me­đi­mur­ja, no nit­ko od njih ni­je se po­ka­zao kom­pa­ti­bil­nim pa po­tra­ga za po­du­dar­nim da­ri­va­te­ljem i da­lje tra­je.

Ži­vim dan po dan

Uz vje­ru, obi­telj mu ci­je­lo vri­je­me da­je sna­gu za opo­ra­vak. – Stal­no su bi­le uz me­ne. Naj­vi­še mi je sna­ge da­va­la mo­ja ma­la Ni­ka zbog ko­je se vri­je­di­lo bo­ri­ti i zbog ko­je sam sve iz­dr­žao. Uz nju je sve bi­lo lak­še – pri­je go­di­nu da­na re­kao je Ni­ko­la za ča­so­pis Story. Pri­je to­ga no­go­me­taš ni­ka­da ni­je bio oz­li­je­đen ili bo­les­tan, a za di­jag­no­zu je doz­nao slu­čaj­no. – Bio sam na pri­pre­ma­ma s klu­bom iz Tel Avi­va za ko­ji sam pot­pi­sao ugo­vor. On­dje sam pro­šao li­ječ­nič­ki pre­gled i do­bio tri da­na slo­bod­no da odem po stva­ri u Zagreb. U ta tri da­na po­ja­vi­la mi se kvr­ga na vra­tu. Oti­šao sam li­ječ­ni­ku ko­ji je tki­vo pos­lao na ana­li­zu. Naj­go­re je bi­lo to če­ka­nje – re­kao je. Ia­ko je no­go­met bio ve­lik dio nje­go­va ži­vo­ta, da­nas je Po­kri­vač usre­do­to­čen na oz­drav­lje­nje. Ova mu je si­tu­aci­ja, kao i os­ta­lim čla­no­vi­ma nje­go­ve obi­te­lji, pro­mi­je­ni­la ži­vot. – Na pu­no to­ga gle­daš druk­či­je. Sa­da ži­vim dan po dan i sva­ki nas­to­jim mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti – re­kao je jed­nom pri­li­kom, a nje­go­va je su­pru­ga do­da­la: – Ni­si kao pri­je, uvi­jek mis­liš što ako... U gla­vi ti je sve što si pro­ži­vio. Osam mje­se­ci bi­lo nam je groz­no ia­ko to nit­ko ni­je pri­mi­je­tio. Tru­di­la sam se da sve bu­de nor­mal­no. Kad vi­diš ka­ko si se pri­je živ­ci­rao zbog glu­pos­ti... Da­nas sa­mo mis­li­mo na to da Ni­ko­la bu­de zdrav i da uži­va­mo s kće­ri. Vi­še se ni zbog če­ga ne živ­ci­ra­mo. Slav­ni ame­rič­ki fil­maš i li­be­ral­ni ak­ti­vist Mic­ha­el Mo­ore po­kre­nuo je in­ter­net­sku stra­ni­cu na­zva­nu Trum­piLe­aks ka­ko bi zvi­žda­či­ma omo­gu­ćio si­gu­ran ka­nal za pro­s­lje­đi­va­nje in­for­ma­ci­ja o ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Do­nal­du Trum­pu i nje­go­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji.

Net­ko tko to ni­je i sam pro­ži­vio ne mo­že te ra­zu­mje­ti – is­tak­nu­la je su­pru­ga Ka­ta­ri­na

Ni­ko­la sva­ki slo­bod­ni tre­nu­tak pro­vo­di sa su­pru­gom Ka­ta­ri­nom i kćer­ki­com Ni­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.