Slav­ni re­per obo­ga­tio Oxfor­dov rječ­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (jb)

Nas­lov­ni ju­nak pje­sme “Stan” poz­na­tog ame­rič­kog re­pe­ra Emi­ne­ma iz 2000. uvr­šten je kao po­jam u Oxfor­dov rječ­nik sa zna­če­njem “pre­tje­ra­no re­van ili op­se­si­van obo­ža­va­telj odre­đe­ne slav­ne oso­be”, pi­še BBC na svo­jim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma. Pje­sma s al­bu­ma “The Mar­shall Mat­hers LP”, ko­ju je re­per iz­veo u su­rad­nji s en­gle­skom pje­va­či­com Di­do, go­vo­ri o op­se­siv­nom obo­ža­va­te­lju ko­ji mu ša­lje ne­bro­je­na pi­sma, a sva­ko slje­de­će sve je gnjev­ni­je jer ne do­bi­va ni­ka­kav od­go­vor. U Oxfor­dov rječ­nik ot­pri­je su kao poj­mo­vi uvr­šte­ni Beyon­céin “Bo­otyli­ci­ous” kao iz­raz za sek­su­al­no atrak­tiv­nu že­nu, Dra­ke­ov “Yo­lo” kao iz­raz da se jed­nom ži­vi te onaj Kanyea Wes­ta “Cray” kao kra­ti­ca i oz­na­ka za lu­do.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.