Da­vid Spa­de no­va je žr­tva dr­skih pljač­ka­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Glu­mac Da­vid Spa­de po­s­ljed­nja je u ni­zu hol­lywo­od­skih zvijezda ko­ju su op­ljač­ka­li dok ni­je bio u ku­ći. Izvo­ri tvr­de da je lo­pov otu­đio iz­nos u vri­jed­nos­ti od 80 ti­su­ća dolara, što uklju­ču­je no­vac, na­kit i vjen­ča­no pr­ste­nje, ko­je je pri­pa­da­lo Da­vi­do­voj maj­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.