Ta­rik Fi­li­po­vić: Lej­la i ja vo­lje­li bi­smo ima­ti kćer

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ah)

Glu­mac, autor pred­sta­va, re­da­telj, vo­di­telj, su­prug i ta­ta – sve je to 45-go­diš­nji Ta­rik Fi­li­po­vić. Na­kon što je kao glu­mac os­tva­rio, i os­tva­ru­je, im­pre­siv­nu ka­ri­je­ru, na­met­nuo se i kao pre­poz­nat­lji­vo vo­di­telj­sko li­ce naj­gle­da­ni­jih kvi­zo­va. Kad je s pred­sta­va­ma “Spek­tak­luk” i “Ma­gic Act Show”, u ko­ji­ma je su­dje­lo­vao kao je­dan od auto­ra, do­seg­nuo oko 300 iz­ved­bi, pred­sta­vio je no­vi autor­ski pro­jekt – mo­no­dra­mu “Ći­ro”, ko­ju na­kon 15-ak iz­ved­bi di­ljem Hr­vat­ske i BiH če­ka svjetska tur­ne­ja. Ta­rik ima i ulo­gu uz bok Go­ra­nu Viš­nji­ću u fil­mu “Ge­ne­ral” o An­ti Go­to­vi­ni, no od svih tih ulo­ga da­le­ko mu je naj­dra­ža ona ži­vot­na – Lej­li­na su­pru­ga te Ar­ma­no­va i Di­ni­na oca. U ek­s­klu­ziv­nom in­ter­v­juu ko­ji je dao za no­vi broj Ekra­na us­pješ­ni umjet­nik ot­krio je ka­ko je za­pra­vo Ći­ro Bla­že­vić pos­tao nje­go­va mu­za, kak­va je Lej­la su­pru­ga i maj­ka, ko­ju svo­ju oso­bi­nu naj­vi­še vo­li, što uči svo­je si­no­ve, a če­mu oni uče nje­ga, če­ga se naj­vi­še bo­ji, a os­vr­nuo se i na pro­ši­re­nje obi­te­lji re­kav­ši da bi on i su­pru­ga vo­lje­li ima­ti i kćer.

Od svih ulo­ga u ži­vo­tu naj­dra­ža mu je ona su­pru­ga i oca PONOSNI RO­DI­TE­LJI: Hol­lywo­od­ski šar­mer Ge­or­ge Clo­oney (56) i nje­go­va su­pru­ga, svjet­ski ugled­na prav­ni­ca Amal (39) pos­ta­li su ro­di­te­lji.

Sto na sat Kroz ka­ri­je­ru ju­ri, ali sa su­pru­gom i dje­com uvi­jek oprez­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.