Is­po­vi­jest o bo­li i po­bje­di

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ka­ko se su­oči­la s di­jag­no­zom ra­ka doj­ke i ko­je je sve ži­vot­ne od­lu­ke do­no­si­la u tom pe­ri­odu te ka­ko su se nje­zi­na dje­ca no­si­la s ci­je­lom si­tu­aci­jom, opi­sa­la je Jo­si­pa Pa­vi­čić u svo­joj no­voj knji­zi “Šest mi­li­me­ta­ra” ko­ju je si­noć pro­mo­vi­ra­la. – Naj­važ­ni­ja poruka ko­ju že­lim upu­ti­ti sva­koj že­ni ko­ja pro­la­zi kroz sve što sam sa­ma proš­la jest; ako sam mo­gla ja, zna­či da mo­žeš i ti – s osmi­je­hom da­nas go­vo­ri Jo­si­pa. Po­dr­šku su Jo­si­pi ju­čer da­le broj­ne ko­le­gi­ce iz jav­nog ži­vo­ta, me­đu os­ta­li­ma i pje­va­či­ca Je­le­na Roz­ga: – Jo­si­pa je hra­bra i div­na že­na i sko­ro sam se ras­pla­ka­la dok su či­ta­li ulom­ke iz knji­ge ko­ja je pod­sjet­nik svi­ma na­ma da mo­ra­mo vo­di­ti ra­ču­na o zdrav­lju i ići re­do­vi­to na pre­gle­de – po­ru­či­la je Je­le­na.

U knji­zi Jo­si­pa opi­su­je ka­ko je pri­hva­ti­la di­jag­no­zu i ko­je je ži­vot­ne od­lu­ke do­ni­je­la ti­je­kom li­je­če­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.