Ta­ta Mu­rić: Ajax pris­tao, još do­go­vor s Di­na­mom

Di­na­mo se ra­zi­šao sa sport­skim di­rek­to­rom Ro­me­om Jo­za­kom, pla­vi su ra­di­je sta­li iza svog tre­ne­ra Ivaj­la Pe­te­va ko­ji je s Jo­za­kom bio na ‘vi’

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ro­bert Ju­na­ci

Ta­len­ti­ra­ni vra­tar Adri­an Šem­per u Lon­do­nu je na pre­go­vo­ri­ma, u Di­na­mu ka­žu da je deč­ko sa­mo na go­diš­njem od­mo­ru Di­na­mo bi se de­fi­ni­tiv­no tre­bao pre­se­li­ti iz Mak­si­mi­ra. Ime tog di­je­la Za­gre­ba i pre­div­ne šu­me ko­ja ga obi­lje­ža­va ni­ka­ko ne pris­ta­je uz sve što se do­ga­đa u Di­na­mu. Ne sa­mo sa­da, pa ta­mo ni­ka­da ni­je mir, a po­go­to­vu ne mak­si-mir. Pa i kad su pla­vi naj­bo­lji u dr­ža­vi, kad igra­ju u sku­pi­na­ma Li­ge pr­va­ka s naj­bo­lji­ma, od Re­ala, pre­ko Bayer­na, Ju­ven­tu­sa, Ar­se­na­la..., ta­mo ni­je bi­lo mir­no. A mo­že­te za­mis­li­ti ka­ko je sad kad na­kon 11 go­di­na Di­na­mo ni­je pr­vak, kad pr­vi put na­kon 15 go­di­na ne­ma ni­je­dan tro­fej.

Di­na­mo suz­dr­ža­no o Mu­ri­ću

Tur­bu­lent­no je bi­lo ci­je­le go­di­ne, mi­je­nja­li su se tre­ne­ri, sport­ski di­rek­to­ri, a sad kad se po­ku­ša­va slo­ži­ti no­va igrač­ka kri­žalj­ka ko­jom bi se pla­vi vra­ti­li na vrh sti­žu no­vi po­tre­si. Na­ime, od utor­ka na­ve­čer Di­na­mo vi­še ne­ma sport­skog di­rek­to­ra, Ro­meo Jo­zak i Di­na­mo spo­ra­zum­no su se ras­ta­li na­kon sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci ‘sret­nog bra­ka’. Jo­zak se vra­tio u Di­na­mo iz HNS-a, ali ni­je du­go iz­dr­žao. Pla­vi su sta­li iza svog tre­ne­ra Ivaj­la Pe­te­va, a on i Jo­zak baš ni­su go­vo­ri­li is­tim je­zi­kom. Pri­tom ne mis­li­mo na hr­vat­ski i bu­gar­ski, ko­li­ko zna­mo nji­ho­va je ko­mu­ni­ka­ci­ja bi­la mi­ni­mal­na, a to ne mo­že bi­ti do­bro u ra­du oz­bilj­nog klu­ba kak­vim se Di­na­mo pred­stav­lja. I to baš sa­da ka­da pla­vi tra­že po­ja­ča­nja. A jed­no od njih mo­gao bi bi­ti Ro­bert Mu­rić, od­bje­gli pla­vi sin ko­ji ni­je us­pio u Ajaxu i sva­ka­ko bi mu do­bro doš­la od­skoč­na da­ska u ka­ri­je­ri. – Dao bih pet mi­li­ju­na Ajaxu i Mu­ri­ću pra­vu pla­ću kad bih ga mo­gao vra­ti­ti – ne­dav­no nam je re­kao Zdrav­ko Ma­mić. Oči­to su za­ko­pa­ne rat­ne sje­ki­re iz­me­đu Di­na­ma i nje­ga s jed­ne te Ro­ber­ta, obi­te­lji i nje­go­vih me­na­dže­ra s dru­ge stra­ne. Pod­sje­ti­mo, Ma­mić je ta­da pri­je­tio Bran­ku Mu­ri­ću, Ro­ber­to­vu ocu, i me­na­dže­ri­ma, sve je za­vr­ši­lo na su­du, no on­da je za­vr­ši­lo mir­no i svat­ko je oti­šao svo­jim pu­tem. Ro­bert Mu­rić oti­šao je u Ajax, no ta­mo se ni­je na­igrao, proš­lu je se-

Di­na­mov vra­tar Adri­an Šem­per po­hva­lio se na Ins­ta­gra­mu fo­to­gra­fi­jom iz Lon­do­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.