Ru­je­vi­ca ras­te, tro­fe­ji su na Kor­zu, a tran­sfe­ri­ma će se za­tvo­ri­ti pro­ra­čun

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić

zo­nu pro­veo u Pes­ca­ri na po­sud­bi i odi­grao šest utak­mi­ca uz je­dan pos­tig­nu­ti po­go­dak. I sad je sve bli­že po­vrat­ku u Di­na­mo. – Mo­gu­će je, mo­gu vam sa­mo re­ći da se če­ka ras­plet, šan­se su ja­ko ve­li­ke, mo­že se re­ali­zi­ra­ti vr­lo br­zo – ka­zao nam je Ro­ber­tov otac Bran­ko Mu­rić. Na su­ko­be s Ma­mi­ćem ni­je se že­lio vra­ća­ti. – Pus­ti­mo to, to je proš­lost, sad je sve u re­du. Na­rav­no da bi i za Ro­ber­ta bi­lo do­bro da do­đe u klub u ko­jem će igra­ti, ali tek sve tre­ba do­go­vo­ri­ti. Bi li Ajax pris­tao? – Ko­li­ko znam, s Ajaxom je već sve do­go­vo­re­no, os­ta­je još da se Ro­ber­to­vi me­na­dže­ri do­go­vo­re s Di­na­mom, ja se u to ne mi­je­šam – za­klju­čio je Bran­ko Mu­rić. Di­na­mo se ta­ko vra­ća sta­roj prak­si vra­ća­nja svo­jih biv­ših igra­ča. Na­ža­lost, ma­lo je onih ko­ji su taj po­vra­tak i oprav­da­li, na­da­mo se da će s Mu­ri­ćem, do­đe li na kra­ju u Mak­si­mir, pri­ča bi­ti po­zi­tiv­ni­ja i da će sad s 21 go­di­nom nas­ta­vi­ti ta­mo gdje je stao ka­da je 2014. na­pras­no oti­šao iz klu­ba. No u Di­na­mu ne že­le po­t­vr­di­ti da je pri­ča o po­vrat­ku deč­ka iz Bed­nje bli­zu re­ali­za­ci­je. – Vi­dio sam na­ga­đa­nja ni­zo­zem­skih me­di­ja. Mo­gu sa­mo re­ći da nam je žao zbog na­či­na na ko­ji je oti­šao iz Di­na­ma. Da je os­tao, da­nas bi vje­ro­jat­no bio hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac. Svi o nje­go­vim igrač­kim mo­guć­nos­ti­ma ima­ju vi­so­ko miš­lje­nje, ali po­ka­za­lo se da raz­ne ak­ci­je od­vjet­ni­ka ili me­na­dže­ra u pra­vi­lu odu u po­greš­nom smje­ru – sve je što je o to­me že­lio re­ći di­rek­tor Di­na­ma To­mis­lav Sve­ti­na. Sad tre­ba vi­dje­ti s ki­me će pre­go­va­ra­ti, tko će pre­uze­ti ulo­gu sport­skog di­rek­to­ra Di­na­ma kad vi­še ne­ma Jo­za­ka.

Ne­ma­mo po­nu­du za Šem­pe­ra

– Za­sad ne­ma­mo no­vo ime – ve­li Sve­ti­na. U Di­na­mu je vr­lo br­zo mo­guć vr­lo i je­dan iz­laz­ni po­sao. Na­ime, ta­len­ti­ra­ni vra­tar Adri­an Šem­per ko­ji je za pla­ve bra­nio i u Li­gi pr­va­ka, a pro­lje­će pro­veo u Lo­ko­mo­ti­vi, ot­pu­to­vao je sa svo­jim me­na­dže­rom Dar­kom Ale­gi­ćem u Lon­don. Ni­je ri­ječ o iz­le­tu, ne bi net­ko po njih slao pri­vat­ni zra­ko­plov. – Ne, ni­smo do­bi­li ni­kak­vu po­nu­du za nje­ga, ko­li­ko znam, on je na go­diš­njem od­mo­ru, a gdje su na­ši igra­či na go­diš­njem od­mo­ru, ne znam – ka­zao je di­rek­tor Di­na­ma To­mis­lav Sve­ti­na. Što ne zna­či da po­nu­da ne­će sti­ći na mak­si­mir­sku adre­su. Fi­lip Bra­da­rić pri­pre­ma se s re­pre­zen­ta­ci­jom, a Bo­log­na je sku­pi­la 5 mi­li­ju­na eura za nje­go­vo do­vo­đe­nje. Bli­zu su od­la­ska i Elez i An­dri­ja­še­vić mla­den.mi­le­tic@ve­cer­nji.net Dvos­tru­ka kru­na i pr­vi nas­tup u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka na­kon 1999. – hr­vat­ski no­go­met te je go­di­ne imao pra­vo na dva pred­stav­ni­ka, a Ri­je­ka je is­pa­la u 3. pret­ko­lu s ukup­nih 6:1 pro­tiv be­ograd­skog Par­ti­za­na – ni­su na­vuk­le druš­tvo s Ru­je­vi­ce na me­ga­lo­man­ske pla­no­ve. Ne obe­ća­va se ni že­lje­na sku­pi­na, a ka­mo­li pro­lje­će u Eu­ro­pi, a pr­vo na tran­sfe­ri­ma tre­ba za­ra­di­ti za mi­ran ži­vot klu­ba ko­ji je u se­zo­ni 2016./17. oži­vio na­tje­ca­telj­ski duh HNL-a.

Ugo­vor do od­la­ska u K. Go­ru

Pr­vens­tve­na je pa­uza, tre­ner Kek zas­lu­že­no se ku­pa, a klup­ski čel­ni­ci ne­ma­ju baš pu­no mo­guć­nos­ti za od­mor jer sti­žu po­nu­de za no­si­te­lje šam­pi­on­ske mom­ča­di, što je za­pra­vo i do­bra vi­jest, a na­vi­ja­či­ma je na vri­je­me objaš­nje­no da je em­bar­go na iz­laz­ne tran­sfe­re jed­nos­tav­no ne­mo­guć. So­ci­al Sports, vlas­nik ve­ćin­skog pa­ke­ta di­oni­ca klu­ba (70%) na­kon ulo­že­nih 50 mi­li­ju­na eura ko­ji­ma je po­sr­nu­li klub pos­tav­ljen na no­ge i pre­tvo­ren u pr­va­ka dr­ža­ve, ne­će vi­še da­va­ti ži­vu lo­vu za igra­če ili po­ja­ča­nja, već će se ži­vje­ti od ono­ga što se pro­da. A u tom po­gle­du uoči po­čet­ka pri­je­laz­nog ro­ka Ri­je­ča­ni su u od­lič­noj po­zi­ci­ji – u ak­tu­al­noj fi­skal­noj go­di­ni već je na kon­tu 4,2 mi­li­ju­na eura od pro­da­je Mi­tro­vi­ća u Beşik­taş. Os­tva­re li se još dva ili tri tak­va, a mo­gu­će je i iz­daš­ni­ja tran­sfe­ra, pre­dvi­đe­ni pro­ra­čun od 10 do 12 mi­li­ju­na eura bit će za­tvo­ren. Na­vi­ja­či Sc­hal­kea već na fo­ru­mi­ma ko­men­ti­ra­ju mo­gu­ći do­la­zak sto­pe­ra Jo­si­pa Ele­za, vi­jest o po­nu­đe­nih pet mi­li­ju­na eura br­zo se pro­bi­la do nje­mač­kih me­di­ja. Ta­ko­đer, Bo­log­na je ob­no­vi­la in­te­res za Fi­li­pa Bra­da­ri­ća, ključ­nu po­lu­gu Ri­je­ke u vez­nom re­du. Ia­ko su iz ta­li­jan­skog pr­vo­li­ga­ša pr­vo po­ru­či­li da ne­ma­ju pet mi­li­ju­na eura, či­ni se da su ipak sku­pi­li no­vac i kre­nu­li u fi­na­li­za­ci­ju tran­sfe­ra hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca ko­ji je u Sve­tom Mar­ti­nu na pri­pre­ma­ma za utak­mi­cu s Is­lan­dom. Os­tva­re li se ta dva tran­sfe­ra po na­ve­de­nim ci­je­na­ma, sve da­lje bi­lo bi sa­mo bo­nus, a naj­ja­či adut još ni­je ni spo­me­nut – tre­ći split­ski Ri­je­ča­nin, naj­bo­lji stri­je­lac pr­va­ka Fran­ko An­dri­ja­še­vić. Do­du­še, si­tu­aci­ja je u nje­go­vu slu­ča­ju tak­va da će se tran­sfer di­je­li­ti 50-50 s do­pr­va­kom Di­na­mom ko­ji je proš­log lje­ta pre­pus­tio ve­li­kog maj­sto­ra bez od­šte­te. Bit će i do­la­za­ka, a za­sad su pro­mo­vi­ra­na dva deč­ka iz omla­din­ske ško­le, obo­ji­ca ro­đe­na one ne­sret­ne 1999. – ve­z­nja­ci Ja­smin Če­li­ko­vić i Ma­tej Šan­tek, ka­pe­tan ju­ni­or­skog sas­ta­va ko­jem su uzo­ri Ini­es­ta i To­ure. Ka­drov­ska kri­žalj­ka još će se ne­ko vri­je­me sla­ga­ti, bi­lo bi do­bro da tre­ner Kek do od­la­ska na pri­pre­me u Kranj­sku Go­ru 19. lip­nja ima što jas­ni­ju sli­ku mom­ča­di, a u pr­vom tjed­nu pri­pre­ma oče­ku­je se i tre­ne­ro­vo pro­du­lje­nje ugo­vo­ra. Ni­je ne­mo­gu­će da se i to za­jed­no s no­vim pe­to­go­diš­njim pla­nom obja­vi na jav­noj tri­bi­ni, pred na­vi­ja­či­ma. A oni ovih da­na mo­gu još ma­lo uži­va­ti u po­gle­du na tro­fe­je – pr­vi pe­har pr­va­ka Hr­vat­ske i Ra­bu­zi­no­vo sun­ce – ko­ji će do ne­dje­lje sva­kog da­na po dva sa­ta bi­ti iz­lo­že­ni na ri­ječ­kom Kor­zu.

Ka­pa­ci­tet 8.240 mjes­ta

Is­to­vre­me­no, sta­di­on pr­va­ka tre­se se od zvu­ka ba­ge­ra, užur­ba­no se gra­di sje­ver­nu tri­bi­nu či­ji će ka­pa­ci­tet bi­ti 2140 mjes­ta pa će Ru­je­vi­ca na­kon to­ga pri­ma­ti 8240 gle­da­te­lja. Kad bi se us­pje­lo za­okru­ži­ti na ne­kih 10-12 (kao i pro­ra­čun) ti­su­ća, bi­lo bi sa­vr­še­no. Ne­ki su se ša­li­li da bi se sje­ver­na tri­bi­na mo­gla na­zva­ti po Ro­meu Jo­za­ku ko­ji je usred utr­ke Di­na­ma i Ri­je­ke bub­nuo da su na Ru­je­vi­ci odus­ta­li od nje­ne grad­nje, no taj je pri­jed­log ži­vio du­go ot­pri­li­ke kao Jo­zak na mjes­tu sport­skog di­rek­to­ra u Mak­si­mi­ru. Uglav­nom, za 2. pret­ko­lo Li­ge pr­va­ka (11./12. sr­p­nja i uz­vrat 18./19. sr­p­nja) te­ško će bi­ti sprem­na, no tre­ba­la bi za tre­će pret­ko­lo uoči ko­jeg opet do­la­zi Ue­fi­na in­s­pek­ci­ja. Ve­li­ka je že­lja da za­svi­ra him­na Li­ge pr­va­ka na Ru­je­vi­ci (to sli­je­di već u play-of­fu) pa je mo­gu­će da se i u po­gle­du ne­kih tran­sfe­ra pri­mi­je­ni mak­si­mir­ski re­cept – da net­ko na­pus­ti šam­pi­on­sko druš­tvo tek na­kon kva­li­fi­ka­ci­ja.

Sve što je bi­lo s Di­na­mom i Ma­mi­ćem sa­da je proš­lost, ka­zao je Bran­ko Mu­rić Od tran­sfe­ra klub tre­ba na­mak­nu­ti 10-12 mi­li­ju­na eura, Mi­tro­vić je već zi­mus do­nio 4,2 mi­li­ju­na

VJERAN ŽGANECROGULJA/PIXSELL

Od­la­skom Fi­li­pa Bra­da­ri­ća Mi­šić bi os­tao bez part­ne­ra u ve­zi ko­ja je do­no­si­la pre­va­gu u šam­pi­on­skoj se­zo­ni

Zdrav­ka Ma­mi­ća tu­ži­li su zbog pri­jet­nji obi­te­lji Mu­rić i me­na­dže­ru Da­vo­ru Čur­ko­vi­ću (des­no), no sa­da bi Mu­rić opet mo­gao su­ra­đi­va­ti s Ma­mi­ćem

Bu­ga­rin Ivaj­lo Pe­tev os­tao je tre­ner Di­na­ma, ali je za­to iz Mak­si­mir­ske 128 mo­rao oti­ći sport­ski di­rek­tor Ro­meo Jo­zak

Na­vi­ja­či Ri­je­ke do ne­dje­lje se mo­gu sli­ka­ti s pe­ha­ri­ma za pr­vens­tvo i kup

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.