Uz po­moć lap­to­pa do us­pje­ha

Ben­fi­cin Ca­ixa Fu­te­bol Cam­pus ima se­dam trav­na­tih igra­li­šta, dva s umjet­nom tra­vom, smje­štaj za 65 mla­dih no­go­me­ta­ša i klup­ski la­bo­ra­to­rij na­zvan 360S

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Pri­mje­ri­ce, u tom la­bo­ra­to­ri­ju ot­kri­ve­no je da igra­či ko­ji ima­ju vi­še sprin­te­va na utak­mi­ci mo­gu bi­ti pod­lož­ni­ji oz­lje­da­ma Zo­ran Vi­tas Por­tu­gal­ski pr­vak Ben­fi­ca omo­gu­ći­la je poz­na­tom teh­no­lo­škom ma­ga­zi­nu Wi­red ek­s­klu­ziv­ni pris­tup svom su­vre­me­nom kam­pu za tre­ning. Mo­že vam se či­ni­ti čud­no, no tre­ba Eu­se­bi­jev klub oprav­da­ti zbog tak­vog sta­va jer ri­ječ je o ne­če­mu što je Ben­fi­ci omo­gu­ći­lo da u po­s­ljed­njih šest go­di­na od pro­da­je igra­ča za­ra­di 320 mi­li­ju­na eura! I da us­put če­ti­ri pu­ta za­re­dom osvo­ji pr­vens­tvo. Pod­sje­ti­mo, na te­re­ni­ma Sport Li­sboe e Ben­fi­ce svo­je je zna­nje usa­vr­ša­vao i gol­man Atléti­co Ma­dri­da Jan Oblak. On je u Li­sa­bon do­šao 2010. go­di­ne za 1,7 mi­li­ju­na eura da bi ga Atléti­co če­ti­ri go­di­ne pos­li­je pla­tio 16 mi­li­ju­na eura. I Da­vid Lu­iz je do­šao kao mla­dac za mi­li­jun i pol eura 2007. pa je če­ti­ri go­di­ne kas­ni­je oti­šao u Chel­sea za 25 mi­li­ju­na eura, ali i za Ne­ma­nju Ma­ti­ća. A on­da se i sam Ma­tić na­kon tri go­di­na vra­tio u Chel­sea za 25 mi­li­ju­na. Pa što je to što Ben­fi­ca ima da pro­da­je igra­če bo­lje i od Zdrav­ka Ma­mi­ća?

Sus­tav­ni rad

Taj Ben­fi­ca Ca­ixa Fu­te­bol Cam­pus ima se­dam trav­na­tih igra­li­šta, dva s umjet­nom tra­vom, smje­štaj za 65 mla­dih igra­ča, ali i tes­t­ni la­bo­ra­to­rij na­zvan 360S. Sva­kog da­na ta­mo vjež­ba sto­ti­njak igra­ča iz tri Ben­fi­ci­ne mom­ča­di, pr­ve, dru­ge i ju­ni­or­ske, a dok tre­ni­ra­ju pra­ti se go­to­vo sve što se ti­če nji­ho­ve sport­ske osob­nos­ti. Za­to da se ona do­bro ana­li­zi­ra i po­bolj­ša teh­no­lo­gi­jom. U po­dat­ke sva­kog igra­ča ula­zi ko­li­ko je­du i spa­va­ju, ko­li­ko su br­zi, ko­li­ko se br­zo uma­ra­ju i opo­rav­lja­ju, ko­li­ko su men­tal­no ja­ki. Ti se po­da­ci obra­đu­ju kroz Mi­cro­sof­to­vu clo­ud plat­for­mu Azu­re na­kon če­ga sva­ki igrač do­bi­va per­so­na­li­zi­ra­ni pro­gram tre­nin­ga kroz ko­ji mu se is­prav­lja­ju sla­bos­ti, una­pre­đu­ju ja­ke stra­ne, ali i sma­nju­je mo­guć­nost oz­lje­đi­va­nja. Na pr­vu, ne či­ni se ne­što pre­tje­ra­no kom­pli­ci­ra­no, sva­ki di­plo­mi­ra­ni tre­ner tre­bao bi mo­ći bez pro­ble­ma uoči­ti bo­lje i lo­ši­je stra­ne ne­kog igra­ča. No, ov­dje se to ra­di sen­zo­ri­ma, i to ne s tri ili če­ti­ri, ne­go ci­je­lom go­mi­lom. Tu je Da­ta­trax, sus­tav ko­jim se igrač pra­ti u utak­mi­ci, pa Pro­zo- ne, Phi­lips Ac­tiwa­re bi­osen­zo­ri, StatSports GPS sus­tav, Op­toGa­it za ana­li­zu kre­ta­nja, Bi­odex fi­zi­ote­ra­pij­ski sus­tav... Po­da­ci do­bi­ve­ni sa svih tih sus­ta­va obje­di­nju­ju se u za­jed­nič­ki for­mat za sva­kog igra­ča po­seb­no. U tre­naž­nom cen­tru ko­ji vo­di ne­ka­da poz­na­ti por­tu­gal­ski cen­tar­for Nu­no Go­mes, klju­čan je la­nu bo­ra­to­rij 360S. Sus­ta­vi ko­ji­ma je lab oprem­ljen omo­gu­ću­ju toč­nu pro­cje­nu igra­če­ve agil­nos­ti i toč­nos­ti. Tes­ti­ra­nom igra­ču iz to­pa se na­ba­cu­je lop­ta ko­jom on mo­ra po­go­di­ti me­tu osvi­jet­lje­nu LED lam­pom, a ko­ja sva­ki put mi­je­nja po­lo­žaj. To­me su pri­klju­če­ni i dru­gi sen­zo­ri te ra­ču­na­la ko­ja će “pro­žva­ka­ti” sve po­dat­ke do­bi­ve­ne za tes­ti­ra­nja. StatSports GPS sus­ta­vom pro­vje­ra­va­ju se br­zi­na, po­kri­ve­na uda­lje­nost, pro­sječ­ni ri­tam sr­ca za utak­mi­ce ili tre­nin­ga.

Pre­ven­ci­ja oz­lje­da

Ovaj sus­tav ko­ris­te mno­ge sport­ske mom­ča­di, no Ben­fi­ca u nje­mu vidi i još jed­nu ko­ris­nu pri­mje­nu – pre­ven­ci­ju oz­lje­da. Shva­ti­li su da onaj igrač ko­ji za utak­mi­ce ra­di vi­še sprin­te­va mo­že bi­ti pod­lož­ni­ji oz­lje­da­ma. Slič­no je i s igra­či­ma ko­ji dos­ta dri­bla­ju, na­gle pro­mje­ne smje­ra do­dat­no op­te­re­ću­ju ti­je­lo pa mo­že do­ći i do oz­lje­da ko­je ni­su uz­ro­ko­va­ne ne­kim iz­rav­nim kon­tak­tom. Ben­fi­ca u ove sus­ta­ve ula­že već osam go­di­na. Is­po­čet­ka su ko­ris­ti­li vlas­ti­tu opre­mu, no da­nas su ma­ne­ke­ni vr­hun­ske Mi­cro­sof­to­ve teh­no­lo­gi­je. Po­da­ci su o igra­či­ma po­hra­nje­ni u Azu­re. Na­kon osam go­di­na stvo­re­ne su ek­s­ten­ziv­ne ba­ze po­da­ta­ka ko­je omo­gu­ću­ju pre­ciz­na pre­dvi­đa­nja za sva­kog od igra­ča, ko­li­ka je vje­ro­jat­nost oz­lje­đi­va­nja, ko­li­ko br­zo će se on umo­ri­ti, ka­da će do­se­ći op­ti­mal- for­mu... Ne ta­ko dav­no no­vi­tet je za no­go­met­ne fa­no­ve bio šef di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga u ne­kom klu­bu. Ov­dje će se mo­žda fa­no­vi za­ču­di­ti što Ben­fi­ca ima i glav­nog in­for­ma­ti­ča­ra, Joãa Co­pe­ta. Tu je i Bru­no Men­des, šef Ben­fi­ca LAB-a, ko­ji se u tom no­go­met­nom klu­bu bri­ne za sve pri­kup­lje­ne po­dat­ke i ra­zvoj sus­ta­va. Ben­fi­ca je zbog ovak­vog pris­tu­pa pos­ta­la pri­mjer, ni­šta ne­lo­gič­no s ob­zi­rom na re­zul­tat, ka­ko fi­nan­cij­ski ta­ko i sport­ski. Slje­de­ća mom­čad ko­ja će usvo­ji­ti obra­du po­da­ta­ka na ova­kav na­čin aus­tral­ska je na­ci­onal­na kri­ket mom­čad. Oni ko­ji vo­le po­gle­da­ti ka­kav sport­ski film vje­ro­jat­no će se sje­ti­ti i Mo­neybal­la s Bra­dom Pit­tom. Poz­na­ti glu­mac ta­mo tu­ma­či me­na­dže­ra bej­z­bol­ske mom­ča­di Oak­land At­hle­tics ko­ja ne­ma nov­ca da se no­si s naj­ve­ći­ma u tom spor­tu. No, ima ide­ju slič­nu onoj ko­ju su pri­mi­je­ni­li u Ben­fi­ci. Do­gu­rao je tak­vim ana­li­tič­kim pris­tu­pom Be­ane s At­hle­tic­si­ma do fi­na­la, da­lje ni­je mo­gao jer no­vac je uči­nio svo­je. Net­ko će re­ći da sve to ima vi­še ve­ze s ma­te­ma­ti­kom ne­go sa spor­tom. Mi bi­smo sa­mo od­go­vo­ri­li da je to stvar gle­da­nja jer s či­me to da­nas vi­še ve­ze ima vr­hun­ski pro­fe­si­onal­ni sport, s nov­cem ili emo­ci­jom? Te­ško je do­ći do vr­ha ako sva­ke go­di­ne mo­raš iz­no­va pro­na­ći no­vog Tot­ti­ja.

Te­ško je do­ći do vr­ha ako sva­ke go­di­ne mo­raš iz­no­va pro­na­ći no­vog Tot­ti­ja

Još jed­no ve­li­ko slav­lje no­go­me­ta­ša Ben­fi­ce ko­je se stva­ra­lo u La­bo­ra­to­ri­ju 360 S

Nu­no Go­mes

Bru­no Men­des

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.