Cur­ry: Ma­ma mi uz­me 100 USD za sva­ku iz­gub­lje­nu lop­tu

Ako sje­di na klu­pi, Cur­ry se po­kri­je ruč­ni­kom i gri­ze nok­te!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Na Cur­ryje­va za­gri­ja­va­nja lju­di do­la­ze kao u zo­olo­ški vrt vi­dje­ti ne­ku ri­jet­ku ži­vo­ti­nju Pri­je utak­mi­ce po­lju­bi te­to­va­žu na li­je­vom bi­cep­su, a jed­na­ku tak­vu ima i su­pru­ga

Ne sa­mo nje­go­vi War­ri­or­si ne­go i dru­gi klu­bo­vi po­če­li su pu­šta­ti lju­de u dvo­ra­nu ra­ni­je ka­ko bi mo­gli gle­da­ti Cur­ryje­vo za­gri­ja­va­nje dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net I naj­bo­lji me­đu naj­bo­lji­ma ni­su imu­ni na sport­sko praz­no­vje­rje pa ta­ko svo­je ne­izos­tav­ne ri­tu­ale pri­je i za vri­je­me utak­mi­ce ima i dvos­tru­ki MVP NBA li­ge Step­hen Cur­ry (29, 190 cm). Po­nav­ljao je to ovaj vir­tu­oz­ni bra­nič ti­je­kom se­zo­ne, a či­nio je to i uoči pr­ve dvi­je utak­mi­ce NBA fi­na­la u ko­ji­ma su nje­go­vi War­ri­or­si uvjer­lji­vo do­bi­li LeBro­no­ve Ca­va­li­er­se. Ot­ka­ko je 2009. draf­ti­ran, Cur­ry je ra­zvio spe­ci­fič­ne obi­ča­je i ma­ni­re. Re­ci­mo, je­dan od njih je da se na­kon sva­ke tri­ce lu­pa po pr­si­ma i pr­stom po­ka­zu­je pre­ma kro­vu dvo­ra­ne od­nos­no ne­bu.

Gric­ka štit­nik za zu­be

Pri­je sva­ke utak­mi­ce po­lju­bi sit­nu te­to­va­žu na li­je­vom bi­cep­su (dvi­je stre­li­ce us­mje­re­ne jed­na k dru­goj) kak­vu ima i su­pru­ga Aye­sha Cur­ry, a to is­to uči­ni i ona u pu­bli­ci, što je ova­ko objas­ni­la: – To je pod­sjet­nik mom su­pru­gu da uži­va u ži­vot­nom tre­nut­ku, pa ta­ko i u sva­koj utak­mi­ci. Osim te te­to­va­že, Step­hen ih ima još ne­ko­li­ko kao što su “Lju­bav ni­kad ne pod­ba­ci” ko­ja je is­pi­sa­na na za­peš­ću he­brej­skim pi­smom, ko­ju ta­ko­đer ima i su­pru­ga, a tu je i WOE na des­nom bi­cep­su što pak zna­či “wor­king on exel­len­ce” (ra­de­ći na iz­vr­s­nos­ti). Za vri­je­me utak­mi­ce, a on se to ne sti­di priz­na­ti, ako sje­di na klu­pi, naj­bo­lji bra­nič NBA li­ge po­kri­ven je ruč­ni­kom te ne­ri­jet­ko gri­ze nok­te. – Či­nio sam to i dok sam odras­tao, a maj­ka mi je uma­ka­la nok­te u ne­što što ima od­vra­tan okus sa­mo da pres­ta­nem to ra­di­ti. Da­nas mi to či­ni i su­pru­ga, no ne po­ma­že pu­no. Dok iz­vo­di slo­bod­na ba­ca­nja, Step­hen gri­ze svoj štit­nik za zu­be kao što pas gri­ze igrač­ku. – Je­dan je na­vi­jač to pro­učio i re­kao mi da bo­lje šu­ti­ram slo­bod­na ba­ca­nja ka­da štit­nik za zu­be ni­je na svom mjes­tu i ka­da ga gri­zem. U nje­go­vu pri­prem­nu ru­ti­nu za nas­tup uš­li su i ne­ki ri­tu­ali ko­ji se odvi­ja­ju sat i pol pri­je utak­mi­ce, a ka­ko se oni odvi­ja­ju na par­ke­tu, zbog to­ga i broj­ni gle­da­te­lji do­la­ze ra­ni­je u dvo­ra­nu. Što­vi­še, zbog to­ga je čak i klub po­čeo otva­ra­ti dvo­ra­nu po­la sa­ta ra­ni­je ne­go obič­no, a to je ne­što što lju­di do­la­ze vi­dje­ti i ka­da War­ri­or­si gos­tu­ju. – Do Step­he­na Cur­ryja ni­kad ni­sam vi­dio da lju­di do­la­ze gle­da­ti ne­či­je za­gri­ja­va­nje. Pa to je kao kad do­la­ze u zo­olo­ški vrt vi­dje­ti ne­ku vr­lo ri­jet­ku ži­vo­ti­nju – us­t­vr­dio je biv­ši po­moć­ni tre­ner War­ri­or­sa Lu­ke Wal­ton, ina­če osam i pol go­di­na su­igrač Ko­bea Bryan­ta. Pri­je ne­go što se poč­ne za­gri­ja­va­ti, Cur­ry se za­le­ti u dvo­ra­nu, kroz tu­nel, pu­nom sna­gom, ali odve­za­nih te­ni­si­ca ko­je on­da sve­že na klu­pi War­ri­or­sa. Od­mah na­kon to­ga sli­je­di 20-mi­nut­no vjež­ba­nje dri­blin­ga, do­da­va­nja i šu­ti­ra­nja, pri če­mu su obvez­ni har­le­mov­ski dri­blin­zi s dvi­je lop­te i šu­ti­ra­nje iz svih po­zi­ci­ja iz ko­jih šu­ti­ra i za vri­je­me utak­mi­ce, ali i cir­ku­ski šu­te­vi s cen­tra od­nos­no iza ko­šar­ka­ške plo­če. Sve to Steph za­okru­ži oba­vez­nim šu­tom s ula­za u tu­nel, pri če­mu mu lop­tu do­da­je uvi­jek is­ti za­šti­tar, te pot­pi­si­va­njem auto­gra­ma na­vi­ja­či­ma.

Ma­mi ku­pu­je odje­ću

U obi­te­lji Cur­ry pos­ta­lo je pak obi­čaj da Step­hen pla­ća sva­ku iz­gub­lje­nu lop­tu od če­t­vr­te pa na­da­lje što je uve­la nje­go­va ma­ma Sonya. Ta­da ga sva­ki “tur­no­ver”, na­kon tri ko­ja mu bi­va­ju opro­šte­na, sto­ji 100 USD što se is­pla­ću­je na kra­ju se­zo­ne. Obič­no u obli­ku odjev­nog pok­lo­na maj­ci, po sa­vje­tu su­pru­ge Aye­she. – To je ne­što što me dr­ži usre­do­to­če­nim jer znam da bi me na­kon utak­mi­ce mo­gle do­če­ka­ti ma­mi­ne SMS po­ru­ke o to­me što će si ku­pi­ti za no­vac ko­ji je za­ra­di­la tu ve­čer. Eto, ta­kav je, pri­lič­no kr­vav is­pod ko­že, čo­vjek ko­ji je naj­br­že u po­vi­jes­ti NBA li­ge pos­ti­gao 1000 tri­ca za što mu je tre­ba­lo sve­ga 369 utak­mi­ca, 88 utak­mi­ca ma­nje od pret­hod­nog re­kor­de­ra Den­ni­sa Scot­ta. Lop­tač­ki je to ča­rob­njak či­ja su za­gri­ja­va­nja pos­ta­la šou za se­be.

REUTERS

Step­hen Cur­ry: Ča­rob­njak ko­jem je već za­gri­ja­va­nje ve­li­ki šou

Cur­ry je naj­br­že u po­vi­jes­ti NBA pos­ti­gao 1000 tri­ca, za to mu je tre­ba­lo sve­ga 369 utak­mi­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.