Či­lić bez po­lu­fi­na­la, Stan odi­grao per­fek­t­no

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Go­ran: Zna se tko je Đo­ko­vić i što on zna­či u te­ni­su, ali on ima svog tre­ne­ra i svoj tim pa je pri­ča da ću ja pos­ta­ti nje­gov tre­ner pre­na­pu­ha­na Ma­rin Či­lić ni­je se us­pio pro­bi­ti u po­lu­fi­na­le Ro­land Gar­ro­sa. Sta­nis­las Wawrin­ka, tre­ći te­ni­sač svi­je­ta, i ovaj je put bio ne­pre­mos­ti­va pre­pre­ka za na­šeg naj­bo­ljeg te­ni­sa­ča. Sv­la­dao ga je sa 6:3, 6:3, 6:1, pa ta­ko sad u me­đu­sob­nim po­bje­da­ma vo­di s 12:2. Švi­ca­rac je osi­gu­rao 720 ATP bo­do­va i za­ra­du od 530.000 eura, dok će se Ma­rin mo­ra­ti za­do­vo­lji­ti s 360 bo­do­va i 340.000 eura. Uma­ški te­ni­ski tur­nir pro­mi­je­nio je ime, ali bit će i ove go­di­ne iz­nim­no kva­li­te­tan i atrak­ti­van. Zbog ra­zum­lji­vih raz­lo­ga Kon­zum vi­še ni­je glav­ni spon­zor, ali usko­či­la je Pla­va la­gu­na, ko­ja je i pri­je pu­no ula­ga­la u sport, pa će se tur­nir ko­ji će do­ži­vje­ti već 28. iz­da­nje zva­ti Pla­va la­gu­na Cro­atia Open i tra­jat će od 14. do 23. sr­p­nja. Ju­čer je na po­seb­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u za­gre­bač­kom ho­te­lu Es­pla­na­de pred­stav­lje­na lis­ta igra­ča. Glav­ne zvi­jez­de su Ga­el Mon­fils, 16. te­ni­sač svi­je­ta, Fa­bio Fog­ni­ni (29.), bra­ni­telj nas­lo­va, i Bor­na Ćo­rić, u ovom tre­nut­ku 40. na ATP lis­ti. Za­nim­lji­vo, ne­će bi­ti Špa­njo­la­ca, pr­vi put u po­vi­jes­ti tur­ni­ra. Osva­ja­li su Umag čak 10 pu­ta (Moya pet pu­ta), ali ove ih go­di­ne ne­ma. Hr­vat­ska ni­jan­sa na tur­ni­ru bit će po­ja­ča­na po­ziv­ni­ca­ma: Ivan Do­dig i Fran­ko Šku­gor nas­tu­pit će u po­je­di­nač­noj, ali, za­jed­no, i u kon­ku­ren­ci­ji pa­ro­va. – Pu­no oče­ku­je­mo od na­ših igra­ča, po­seb­no od Bor­ne ko­ji je do­ka­zao da mo­že od­lič­no igra­ti na zem­lji, a od Do­di­ga i Šku­go­ra u pa­ru naj­ma­nje nas­lov – na­ša­lio se Ro­nald Ko­ro­taj, pred­sjed­nik Or­ga­ni­za­cij­skog od­bo­ra tur­ni­ra. Di­rek­tor Lawren­ce Fran­ko­pan i am­ba­sa­dor tur­ni­ra Go­ran Iva­ni­še­vić ja­vi­li su se vi­de­ove­zom iz Pa­ri­za. – U Pa­ri­zu je ma­lo hlad­nji­ka­vo, ali iz­dr­žat će­mo. A što se Đo­ko­vi­ća ti­če, zna se tko je i on i što zna­či u svjet­skom te­ni­su. No on ima svog tre­ne­ra i ima svoj tim ta­ko da je ova pri­ča da ću ja pos­ta­ti nje­gov tre­ner ma­lo pre­na­pu­ha­na – po­ru­čio je Iva­ni­še­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.