‘Kel­t­ski ge­ne­ral’ Ste­in: Ako će­te ika­da ovo osvo­ji­ti, to će bi­ti sad!

Naj­bo­lje mjes­to za obra­nu vlas­ti­tog go­la je su­par­nič­ki kaz­ne­ni pros­tor - go­vo­rio je Ste­in

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na pu­tu do ko­ni­ti­nen­tal­nog nas­lo­va no­go­me­ta­ši Cel­ti­ca su iz­gu­bi­li sa­mo jed­nu utak­mi­cu i to u No­vom Sa­du pro­tiv Voj­vo­di­ne Ka­da bi da­nas pi­ta­li na­vi­ja­ča Cel­ti­ca da ime­nu­je jed­nog, sa­mo jed­nog čo­vje­ka ko­ji je u 130 go­di­na du­goj po­vi­jes­ti klu­ba za­du­žio Kel­te bez dvoj­be bi od sva­kog ču­li is­ti od­go­vor – Jock Ste­in. “Kel­t­ski ge­ne­ral” bio je no­go­met­ni re­vo­lu­ci­onar ko­ji se iz ru­dar­skog ok­na, u ko­jem je ko­pao do svo­je 28. go­di­ne, uz­di­gao do jed­nog od naj­ve­ćih tre­ne­ra u po­vi­jes­ti. U ožuj­ku 1965. ime­no­van je tre­ne­rom Cel­ti­ca, če­t­vr­tim u po­vi­jes­ti klu­ba i pr­vim pro­tes­tan­tom na klu­pi mom­ča­di za ko­ju na­vi­ja­ju uglav­nom ka­to­li­ci. Era Joc­ka Ste­ina naj­slav­ni­ja je u po­vi­jes­ti klu­ba, u 13 go­di­na osvo­je­no je čak 25 ve­li­kih tro­fe­ja uklju­ču­ju­ći i de­vet uzas­top­nih nas­lo­va pr­va­ka Škot­ske. – Ne že­li­mo ži­vje­ti u proš­los­ti, ne že­li­mo da nas us­po­re­đu­ju s le­gen­da­ma iz proš­los­ti. Mi mo­ra­mo na­pra­vi­ti no­ve le­gen­de – ka­zao je Ste­in na­kon što je s tri bo­da pred­nos­ti is­pred Ran­ger­sa 1966. go­di­ne osvo­jio nas­lov pr­va­ka Škot­ske, svoj pr­vi u tre­ner­skoj ka­ri­je­ri i pr­vi za Cel­tic na­kon 11 go­di­na.Te nje­go­ve ri­je­či po­ka­za­le su se kao pro­ro­čan­ske. Jer već slje­de­će se­zo­ne ge­ne­ra­ci­ja ko­ju je pre­dvo­dio

Na­vi­ja­či su u Gla­sgowu pro­da­va­li i svo­je ku­će ka­ko bi mo­gli uži­vo bi­ti u Li­sa­bo­nu U 13-to­go­diš­njoj eri slav­nog tre­ne­ra “ze­le­no-bi­je­li” osvo­ji­li su 25 ve­li­kih tro­fe­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.