Čim sam vi­dio Cin­dri­ća, re­kao sam: Ovaj će bi­ti top kla­sa

Mno­gi su sum­nja­li u nje­ga zbog vi­si­ne! No, i Ma­ra­do­na je ni­zak

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Da­mir Mr­vec Ru­ski vlas­nik Var­da­ra na­pra­vio je dvi­je dvo­ra­ne, tu je te­re­ta­na, fit­ness, ali i ho­tel. E, to su uvje­ti za nas­lov pr­va­ka Eu­ro­pe, ka­že Čer­var Lu­ka Cin­drić, hr­vat­ski ru­ko­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac i ne­dav­ni osva­jač LP-a s Var­da­rom, čes­to je znao re­ći da je za nje­go­vu ka­ri­je­ru pre­su­dan bio Li­no Čer­var, da­naš­nji iz­bor­nik ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je. Is­ti­na, upra­vo je Li­no pre­poz­nao ovog igra­ča gle­da­ju­ći ga sa­mo de­set mi­nu­ta na jed­noj utak­mi­ci. – Gle­dao sam su­sret za bron­cu iz­me­đu Hr­vat­ske i Fran­cu­ske na ju­ni­or­skom SP-u u BiH 2013. go­di­ne. Bi­la je to utak­mi­ca ko­ju smo na kra­ju iz­gu­bi­li. U jed­nom tre­nut­ku u igru je ušao Lu­ka. U de­set mi­nu­ta vi­dio sam sve i za­klju­čio da ga tre­ba pra­ti­ti. Bio je ni­zak, ali imao je ono ne­što što me pri­vuk­lo. Bio je hra­bar, mo­ćan, pre­ciz­nog šu­ta. I dra­go mi je da sam po­go­dio s pro­cje­nom. Zna­te, ima kod nas pu­no ta­len­ti­ra­ne dje­ce ko­ja, na­ža­lost, ni­su bi­la pre­poz­na­ta – re­kao je Li­no Čer­var, ko­ji pro­vo­di po­s­ljed­nje da­ne u Skop­lju s ob­zi­rom na to da je ta­mo za­vr­šio sed­mo­go­diš­nju pri­ču s Me­ta­lur­gom. Za­nim­lji­vo je da je stru­ka go­vo­ri­la da Cin­drić ne­će us­pje­ti u ru­ko­me­tu jer je ni­zak.

Pos­tao lju­bi­mac na­vi­ja­ča

– Či­nje­ni­ca je da su vi­ši igra­či po­želj­ni­ji u mom­ča­di jer se upra­vo tak­vi tra­že na vanj­skim po­zi­ci­ja­ma, pa i na mjes­tu kruž­nog na­pa­da­ča. No, kod Cin­dri­ća me odu­še­vi­lo sa­mo­po­uz­da­nje, deč­ko je jed­nos­tav­no bio pun ener­gi­je i, ono što je naj­važ­ni­je, u nje­mu le­ži po­bjed­nič­ki duh. To je što je ni­zak ni­je mu ne­dos­ta­tak, već pred­nost. Uos­ta­lom, zar Ma­ra­do­na ni­je bio ni­zak i kri­vih no­gu pa je pos­tao je­dan od naj­ve­ćih no­go­me­ta­ša svi­je­ta – is­tak­nuo je Čer­var. Ka­da ste od­lu­či­li Cin­dri­ća do­ves­ti u Me­ta­lurg? – Na­kon po­lu­se­zo­ne u Kar­lov- cu lju­di ko­je sam za­du­žio da ga pra­te ima­li su sa­mo ri­je­či po­hva­le. Ka­da sam jed­nom pri­li­kom s Me­ta­lur­gom igrao u Za­gre­bu SEHA li­gu, od­lu­čio sam na­zva­ti nje­go­va oca i do­go­vo­ri­ti sas­ta­nak u za­gre­bač­kom ho­te­lu Ho­li­day Inn. I ja­ko smo se br­zo o sve­mu do­go­vo­ri­li. Htio sam uz Cin­dri­ća od­mah do­ves­ti i Bo­ro­za­na, ali ni­sam htio baš ta­ko ja­ko os­la­bi­ti Karlovac. Pa sam Bo­ro­za­na do­veo se­zo­nu kas­ni­je, a da­nas je Vu­ko pos­tao je­dan od naj­bo­ljih li­je­vih be­ko­va u Eu­ro­pi – ka­že Li­no. Lu­ka se od­lič­no sna­šao u Me­ta­lur­gu, pos­tao lju­bi­mac na­vi­ja­ča. – Lu­ka je bio mo­tor mom­ča­di. Kad nit­ko ni­je imao pet­lje, on ju je imao. I da se ta od­luč­nost is­pla­ti, vi­dje­li smo ove se­zo­ne u po­lu­fi­na­lu Li­ge pr­va­ka ka­da je pos­ti­gao po­go­dak od­lu­ke Bar­ce­lo­ni u zad­njim se­kun­da­ma i to skok-šu­tom – is­tak­nuo je Li­no. Šte­ta što je jed­nu po­lu­se­zo­nu Cin­drić iz­gu­bio ne igra­ju­ći nig­dje... – Na­ža­lost, do­go­dio se fi­nan­cij­ski krah Me­ta­lur­ga. Bio sam ja­ko lju­tit zbog to­ga. No, znao sam da će Lu­ka br­zo na­ći pra­vi klub i bez ob­zi­ra na to što mi je Var­dar sve go­di­ne mog bo­rav­ka u Ma­ke­do­ni­ji bio lju­ti su­par­nik, dra­go mi je da je ta­mo za­vr­šio. Jer, ne­ću la­ga­ti ako ka­žem da je Var­dar da­nas klub ko­ji ima da­le­ko naj­bo­lje uvje­te od svih na svi­je­tu. Vlas­nik klu­ba Rus Sam­so­nen­ko na­pra­vio je dvi­je dvo­ra­ne, jed­nu za igra­nje, dru­gu za tre­ni­ra­nje. Tu je te­re­ta­na, fit­ness, ali i ho­tel. Sve na jed­nom mjes­tu. I za­to je Var­dar ove se­zo­ne na vr­hu Eu­ro­pe. Ali ne sa­mo mu­ški, već i žen­ski klub ko­ji je za­vr­šio dru­gi u Li­gi pr­va­ki­nja. Što vri­je­di PSG-u što ima da­le­ko naj­ve­ći bu­džet ka­da u Pa­ri­zu ne­ma dvo­ra­nu. Tre­ni­ra­ju u ne­kom han­ga­ru – na­gla­sio je Li­no.

Skop­lje do­ma­ćin Re­alu!

Ma­ke­do­ni­ja je valj­da jed­na od ri­jet­kih ze­ma­lja u ko­ji­ma no­go­met ni­je sport broj je­dan, već ru­ko­met. – Ma­ke­don­ci ja­ko vo­le sport i pu­no ula­žu u nje­ga. Mis­lim da Skop­lje ima je­dan od naj­ljep­ših no­go­met­nih sta­di­ona u Eu­ro­pi. I ni­je bez raz­lo­ga Skop­lje do­ma­ćin Ue­fi­na Su­per­ku­pa iz­me­đu Re­ala i Man­c­hes­ter Uni­te­da – is­tak­nuo je hr­vat­ski iz­bor­nik. Lu­ka ima 24 go­di­ne i si­gur­no je da će vam bi­ti va­žan ko­ta­čić i u re­pre­zen­ta­ci­ji? – Lu­ka će si­gur­no još pu­no na­pre­do­va­ti u svo­joj ka­ri­je­ri. Na­rav­no da će nje­gov do­pri­nos u re­pre­zen­ta­ci­ji bi­ti ve­lik. On će bi­ti dos­ta va­žan, ako se u odre­đe­nom tre­nut­ku ta­ko od­lu­čim, u igri se­dam na šest. On to zna i mo­že igra­ti. A vi­dje­li ste ka­ko PSG to ne zna igra­ti. Pri­mi­li su s igra­čem vi­še u na­pa­du tri la­ga­na go­la u fi­na­lu i mo­žda su ih ti po­go­ci na kra­ju ko­šta­li tro­fe­ja – za­klju­čio je Li­no Čer­var.

Zbog fi­nan­cij­skog kra­ha Me­ta­lur­ga Cin­drić ci­je­lu po­lu­se­zo­nu ni­je odi­grao ni utak­mi­cu

Cin­drić čes­to is­ti­če da je Čer­var odi­grao ključ­nu ulo­gu u nje­go­voj ka­ri­je­ri

Li­no Čer­var ja­ko je za­do­vo­ljan igrom Hr­va­ta na ru­ko­met­nom Fi­nal Fo­uru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.