Zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje za mač­ke i pse pos­ta­je no­vi trend u svi­je­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

U ve­ći­ni osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća u SAD-u zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje za kuć­ne lju­bim­ce iz­no­si oko 40 dolara (270 ku­na) mje­seč­no Je­ssi­ca Par­sons, me­di­cin­ska ses­tra iz In­di­ana­po­li­sa, du­lje je vri­je­me raz­miš­lja­la tre­ba li upla­ti­ti zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje za svog psa, a ka­da joj je to po­nu­di­la tvrt­ka u ko­joj ra­di, za 40 dolara (270 ku­na) mje­seč­no u sklo­pu nje­zi­na osi­gu­ra­nja, pri­hva­ti­la je bez raz­miš­lja­nja, pi­še New York Ti­mes. To se po­ka­za­lo kao od­lič­na od­lu­ka jer je nje­zin zlat­ni re­tri­ver sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na kas­ni­je stra­dao pod ko­ta­či­ma trak­to­ra u po­lju, a tro­ško­vi li­je­če­nja na­ras­li su na go­to­vo 16.000 dolara, što je u ko­nač­ni­ci pod­mi­ri­lo osi­gu­ra­nje. Vi­še od pet ti­su­ća kom­pa­ni­ja po­put Mi­cro­sof­ta, Ya­ho­oa, HPa... nu­di tak­ve vr­ste osi­gu­ra­nja te na­vo­de da po­kri­va­ju sve vr­ste tro­ško­va za zdrav­s­tve­ne pro­ble­me va­šeg lju­bim­ca. U Ame­ri­ci se go­diš­nje po­tro­ši čak 70 mi­li­jar­di dolara na kuć­ne lju­bim­ce, a ka­ko se ve­te­ri­nar­ska me­di­ci­na ra­zvi­ja ta­ko ras­tu i ci­je­ne us­lu­ga, ko­je su čes­to ne­pris­tu­pač­ne za­pos­le­ni­ma. Pre­ma pi­sa­nju NY Ti­me­sa, zdrav­s­tve­no je u SAD-u osi­gu­ra­no oko 90 mi­li­ju­na pa­sa i 94 mi­li­ju­na ma­ča­ka.

Sa­mo u SAD-u se na kuć­ne ju­bim­ce go­diš­nje po­tro­ši vi­še od 70 mi­li­jar­di dolara

BINGO /23. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.