Tre­ba li mi­je­nja­ti čel­ni­ke re­for­me škol­s­tva?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

LUCIJA PLANINIĆ Ne znam, vje­ru­jem da su svi struč­ni, ali mi se či­ni da tu ve­li­ku ulo­gu ima­ju oni iz­van stru­ke što ni­je O.K. IGOR MALEK Tre­ba. Nu­žan je kom­pro­mis o vo­đe­nju ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, da se do­go­vo­re o lju­di oko ko­jih ne­ma za­mjer­ki. MARGARETA HODŽIĆ Vla­da tre­ba raz­mis­li­ti. Bio je ovaj pro­s­vjed i ni­je ma­li broj lju­di is­ka­zao ne­za­do­volj­stvo. To je po­ru­ka Vla­di... MARKO KRAJAČIĆ Ni sam ni­sam vi­še si­gu­ran. Sve se to pre­tvo­ri­lo u ne­ki ide­olo­ški su­kob u ko­jem stru­ka ne od­lu­ču­je. (dp) in­for­ma­ti­čar eko­no­mis­ti­ca uče­nik stu­den­ti­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.