Na po­sao se vra­ća­ju zbog nov­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­da bi im fi­nan­cij­ska si­tu­aci­ja to omo­gu­ća­va­la, 53% is­pi­ta­ni­ca ro­di­lja pri­ušti­lo bi si da os­ta­nu kod ku­će i ne ra­de, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje por­ta­la MojPo­sao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.