Bo­lje pre­ljub s HDZ-om ne­go brak s Ber­nar­di­ćem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

No­vi va­ra­ždin­ski gra­do­na­čel­nik Ivan Če­hok ko­men­ti­rao je od­lu­ku HNS-a o su­rad­nji s HDZ-om. – Bo­lje pre­ljub s Plen­ko­vi­ćem ne­go brak s Ber­nar­di­ćem – re­kao je Če­hok za por­tal eVa­ra­ždin. No­vo­iza­bra­ni žu­pan Ra­di­mir Ča­čić od­lu­čio se pak za vic. – Osu­dio sul­tan Mu­ju na smrt, a Mu­jo obe­ća sul­ta­nu da mo­že za go­di­nu da­na na­uči­ti de­vu da go­vo­ri. Sul­tan mu sto­ga dao još go­di­nu da­na da vi­di ho­će li Mu­jo us­pje­ti. Kad se vra­tio u će­li­ju, ka­že pri­ja­telj Mu­ji: Pa je­si li nor­ma­lan, gdje ćeš na­uči­ti de­vu da go­vo­ri? A Mu­jo će na to: Ma, pus­ti, za go­di­nu da­na crk­nut će ili de­va ili sul­tan! – is­pri­čao je Ča­čić za por­tal. – Vla­da će tra­ja­ti ba­rem go­di­nu da­na, HNS se na­da da će do ta­da ima­ti ne­ko no­vo li­ce jer na­rod umi­je za­bo­ra­vi­ti pa se mo­žda us­pi­ju iz­vu­ći kao Mu­jo kod sul­ta­na – za­klju­čio je Ča­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.