No­va mrež­na stra­ni­ca Dr­žav­nog ar­hi­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

U po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na ar­hi­va, 9. lip­nja, pred­stav­lje­na je mrež­na stra­ni­ca Hr­vat­sko­ga dr­žav­nog ar­hi­va, osmiš­lje­na po uzo­ru na stra­ni­ce svjet­skih ar­hi­va, na ko­joj će se od idu­ćeg tjed­na mo­ći pre­gle­da­va­ti oko 29.000 duž­nih me­ta­ra gra­đe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.