Naj­važ­ni­ja je čis­ta sa­vjest i do­s­ljed­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­vjest mi je čis­ta jer smo uči­ni­li sve što smo mo­gli pa svi­ma mo­gu po­gle­da­ti u oči. Vr­lo te­ško i emo­tiv­no pro­živ­lja­vam sve ovo na­kon 15 go­di­na u HNS-u U po­li­ti­ci pos­to­ji ne­što što smo za­bo­ra­vi­li, a to je do­s­ljed­nost. Ja sam do­s­ljed­na u svim iz­ja­va­ma i u sve­mu što sam ra­di­la Bi­la sam pro­tiv, ali sam os­ta­la u ma­nji­ni. Tak­vu Vla­du u Sa­bo­ru ne­ću po­dr­ža­ti pa ću bi­ti is­klju­če­na iz stran­ke, a što da­lje, tek tre­ba vi­dje­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.