Ne­to­le­ran­ci­ja spram HDZ-a kao ugo­vor­no i mo­ral­no pra­vi­lo!?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­đu opor­be­nim po­li­ti­ča­ri­ma, oso­bi­to SDP-a, pos­tav­lja se pi­ta­nje od­go­vor­nos­ti za šte­tu HNS-a zbog kr­še­nja član­ka 5. ko­ali­cij­skog spo­ra­zu­ma ko­ji je za­bra­nji­vao bi­lo ka­kav oblik pos­tiz­bor­ne ko­ali­ci­je bi­lo ko­je od stra­na­ka pot­pis­ni­ka spo­ra­zu­ma s HDZ-om. Taj se čla­nak is­ti­če i kao pr­vo­raz­red­no mo­ral­no pi­ta­nje. HNS ima pro­blem vje­ro­dos­toj­nos­ti, iako je pi­ta­nje s ob­zi­rom na od­no­se HNS-a i SDP-a, pa i ko­ali­cij­ski spo­ra­zum ko­ji je bez zna­nja stra­nač­kih ti­je­la SDP-a Da­vor Ber­nar­dić pot­pi­sao s Kre­šom Be­lja­kom, je li ko­ali­ci­ja uop­će eg­zis­ti­ra­la. Mo­ra­li­zi­ra­nje naj­vi­še do­la­zi od onih ko­ji su se upu­šta­li u ko­je­kak­ve vra­to­lo­mi­je ka­ko bi svo­je­dob­no pod sva­ku ci­je­nu kr­ši­li dr­žav­ni spo­ra­zum s EU, ili Us­tav i za­ko­ne kad je na­ro­du tre­ba­lo uze­ti pra­vo na re­fe­ren­dum. A za­pra­vo je ri­ječ o pra­vi­lu ko­je go­vo­ri o po­li­tič­koj ogra­ni­če­nos­ti onih ko­ji su ga pot­pi­sa­li jer is­klju­ču­je iz po­li­tič­kog ži­vo­ta jed­nu stran­ku – HDZ, čak i kad je ko­ali­ra­nje s njom u hr­vat­skom in­te­re­su kao što je to sa­da slu­čaj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.