Agen­ci­ju za li­je­ko­ve iz Lon­do­na se­li­ti u Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibv)

Vla­da je os­no­va­la rad­nu sku­pi­nu za pri­pre­mu kan­di­da­tu­re Hr­vat­ske za sje­di­šte Eu­rop­ske agen­ci­je za li­je­ko­ve. Ri­ječ je o gru­pi ko­ja bi tre­ba­la ra­di­ti na to­me da se agen­ci­ja na­kon iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU iz Lon­do­na pre­se­li u Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.