Ve­li­ka gu­žva: od 39 lje­kar­ni­ka i li­ječ­ni­ka na su­du su se po­ja­vi­la 33

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)•

Ka­da je op­tuž­ni­ca po­dig­nu­ta, njo­me su bi­le obu­hva­će­ne 364 oso­be te far­ma­ce­ut­ska tvrt­ka Far­mal, a ra­di­lo se o re­kord­nom bro­ju op­tu­že­ni­ka Oko 70 oso­ba na­ti­ska­lo se ju­čer u ve­li­ku dvo­ra­nu za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da gdje je tre­ba­lo po­če­ti su­đe­nje Dra­že­nu De­di­ju uz još 38 op­tu­že­nih u afe­ri Hi­po­krat. Ri­ječ je o jed­nom od naj­ve­ćih pos­tup­ka u hr­vat­skom pra­vo­su­đu jer su op­tuž­ni­com bi­le obu­hva­će­ne 364 oso­be i far­ma­ce­ut­ska tvrt­ka Far­mal. U me­đu­vre­me­nu, ve­lik broj op­tu­že­nih, uklju­ču­ju­ći i Far­mal, priz­nao je kriv­nju te se na­go­dio s USKOK-om, a ju­čer se ču­lo da će se s USKOK-om na­go­di­ti još dvi­je oso­be. Ras­pra­va je ju­čer od­go­đe­na jer se ni­je po­ja­vi­lo šes­te­ro op­tu­že­ni­ka, bi­lo zbog bo­les­ti ili za­to što ni­su pre­uze­li po­ziv. Ka­da se su­đe­nje u sr­p­nju nas­ta­vi, na op­tu­že­nič­ku klu­pu sjest će 37 oso­ba, ma­hom li­ječ­ni­ka i lje­kar­ni­ka, ko­je USKOK te­re­ti da su za mi­to i us­lu­ge pa­ci­jen­ti­ma pre­pi­si­va­li li­je­ko­ve Far­ma­la.

Dra­žen De­di biv­ši je šef far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke Far­mal ko­jem se su­di za da­va­nje mi­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.