Biv­šu su­pru­gu is­pi­ti­va­li je li Do­lač­ki ra­dio kuć­ne pos­lo­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ka­ti­ca Do­lač­ki, biv­ša su­pru­ga Želj­ka Do­lač­kog, op­tu­že­nog da je in­s­ce­ni­rao pro­va­lu u svoj ured u He­in­ze­lo­voj ka­ko bi pri­krio kra­đu zla­ta i nov­ca iz se­fa ko­ji je bio u ure­du, svje­do­či­la je u nas­tav­ku su­đe­nja na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du. Ka­za­la je da su u bra­ku bi­li od 1992. do 1999., a pre­ma nje­zi­nim ri­je­či­ma, Do­lač­ki u to vri­je­me baš ni­je imao pu­no vre­me­na za ku­ćan­ske pos­lo­ve jer je bio an­ga­ži­ran i u Do­mo­vin­skom ra­tu. Ni­ječ­no je od­go­vo­ri­la na pi­ta­nje je li imao afi­ni­te­ta pre­ma ku­ćan­skim pos­lo­vi­ma te sit­nim ku­ćan­skim po­prav­ci­ma. Iako se ta pi­ta­nja u kon­tek­s­tu op­tuž­bi mo­gu či­ni­ti tri­vi­jal­ni­ma, pos­tav­lje­na su vje­ro­jat­no jer je, pre­ma op­tuž­ni­ci, par da­na pri­je kra­đe, Do­lač­ki u Ba­uha­usu ku­pio pi­lu, ška­re i je­dan sprej. Ta je pi­la ključ­ni do­kaz pro­tiv nje­ga, jer od­go­va­ra pi­li s ko­jom je, pre­ma op­tuž­ni­ci, pre­pi­ljen sef, a sit­ne čes­ti­ce sa te pi­le na­đe­ne su u nje­go­voj ak­tov­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.